Dossier "Rond Ronse"

Rond Ronse

Wat is "Rond Ronse"

‘Rond Ronse’ is de nieuwe benaming voor het project van de N60 in Ronse en de regio. De aanpak kenmerkt zich door verschillende thema’s en ambities rond Ronse mee te nemen voor zowel bovenlokaal als lokaal verkeer. Het gaat hierbij om erfgoed, mobiliteit, landbouw, natuur, economische ontwikkeling… 
De Werkvennootschap is initiatiefnemer in het begeleiden en opstarten van dit geïntegreerd planningsproces. Zij zijn de projectvennootschap, opgericht door de Vlaamse Regering om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te pakken. De Werkvennootschap doet dit in samenwerking met alle mogelijke betrokken besturen, partners, belangengroepen en bewoners van de regio.

Website "Rond Ronse"

Nieuwe inspraakperiode voor burgers

  • Inspraakperiode scopingnota van 9 juni tot en met 7 augustus 2020
  • Digitale alternatieven ter vervanging van geplande fysieke infomomenten om burgers te informeren, vragen te laten stellen en meningen te laten delen
  • Tweede versie scopingnota najaar 2020

Na meer dan een jaar vol studiewerk, gesprekken met burgers en overleg met verschillende (overheids)organisaties, volgt er een nieuwe inspraakronde binnen het planningsproces Rond Ronse. De scopingnota is een stap binnen het planningsproces voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse en bevat voorstellen om de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in Ronse in de toekomst aan te pakken alsook enkele scenario’s om de Europese natuurdoelen voor de regio te realiseren.

De publicatie van de scopingnota is een belangrijke procedurele stap. In het kader daarvan krijgt iedereen de kans om zijn mening te geven over de voorstellen en om een officiële inspraakreactie in te dienen. Omwille van de coronamaatregelen, zijn er geen algemene infomomenten, maar worden een aantal digitale alternatieven aangeboden. Een tweede, herwerkte versie van de scopingnota met een concrete selectie van voorstellen wordt volgens de huidige planning in het najaar van 2020 gepubliceerd. 

Kans op inspraak tot en met 7 augustus

Van 9 juni tot en met 7 augustus kan er door iedereen op de scopingnota worden gereageerd via de formele inspraakkanalen van het Vlaams Departement Omgeving. De scopingnota wordt verspreid via de website www.omgevingvlaanderen.be waar er via een digitaal formulier een officiële inspraakreactie kan worden ingediend. Daarnaast is de scopingnota ook fysiek te raadplegen - op afspraak! - in de gemeentehuizen van Ronse, Maarkedal, Kluisbergen en Oudenaarde.

>> Alle informatie over de scopingnota

Virtuele infomarkt en online informatiesessie in juni

Nog voor er sprake was van de coronacrisis stonden er drie infomomenten gepland in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal om burgers kennis te laten maken met de inhoud van de scopingnota. De huidige veiligheidsmaatregelen laten het samenbrengen van grote groepen mensen niet toe. Daarom heeft het Team Rond Ronse gekozen om ter vervanging van de infomomenten extra aandacht te schenken aan een aantal (digitale) alternatieven om burgers te informeren en naar hun mening te vragen.

  • Team Rond Ronse verspreidt begin juni een informatiekrant in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal met een stand van zaken over het proces.
  • Om burgers de kans te geven hun vragen aan het team te richten, wordt er daarnaast midden juni een video opgenomen waarin de inhoud van de scopingnota en de alternatieven op een toegankelijke manier uitgelegd worden. Die wordt gepubliceerd op de webpagina www.rondronse.be en op de Facebookpagina.
  • Op 29 juni is er tot slot een online informatiesessie waarin antwoorden gegeven worden op de meest gestelde algemene vragen.

Wie geïnteresseerd is of zelf vragen heeft, houdt best de website www.rondronse.be en de FB-pagina www.facebook.com/rondronse in de gaten voor meer informatie.

Scopingnota verzamelt voorstellen om geïntegreerde oplossing voor de regio uit te werken

In de scopingnota zijn de inspraakreacties op de startnota verzameld, zijn de plandoelstellingen verfijnd en worden alle mogelijke oplossingen gepresenteerd voor de mobiliteitsproblematiek, zowel die van het studieteam als die van burgers. Daarnaast worden er ook een aantal bebossingsscenario’s  voorgesteld om een antwoord te zoeken op andere uitdagingen zoals de toenemende druk op de landbouw en de Europese natuurdoelen voor de regio. Het zoeken naar oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek biedt tot slot ook de kans om de verdere stedelijke ontwikkeling van Ronse beter in kaart brengen. Zo wordt gezocht naar een geïntegreerde oplossing.

Tweede versie scopingnota voor najaar 2020

Team Rond Ronse zal de verzamelde feedback verwerken in een tweede versie van de scopingnota. In deze nota, die in het najaar van 2020 wordt gepubliceerd, zullen op basis van verder technisch onderzoek de redelijke alternatieven worden weerhouden. Volgens de huidige planning neemt de Vlaamse Regering eind 2021 een beslissing omtrent een voorkeursalternatief

Gerelateerde items