Definitieve vaststelling opheffing Ed. Anseelestraat

Beslissing gemeenteraad van 21 november '22

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ronse brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 21 november 2022 de opheffing van de gemeenteweg Edouard Anseelestraat definitief heeft vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 24 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 kan tegen het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van de opheffing overeenkomstig artikel 17 §5 een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Het beroep wordt op straffe van ontvankelijkheid gelijktijdig en door middel van een beveiligde zending ingediend binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van ontvankelijkheid gelijktijdig en door middel van een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen.

Het grafisch plan kan hier worden geconsulteerd.