Krijttekening 1 & 2 (2018)

Bart Lodewijks - Krijttekening

Bart Lodewijks

“Op de bakstenen gevel van CC de Ververij maak ik een witte krijttekening. De tekening gaat de strijd aan met een donkere hardnekkige vochtplek. De vraag is welke van de twee de tand des tijds zal doorstaan.”     

Ook de roetzwarte gevel van de Ververij vormt een ideale ondergrond voor een krijttekening. Ze doet mij denken aan de schutterstoren van het Sint-Sebastiaansgilde waarop ik in 2011 een krijttekening maakte. De toren ligt op boogscheut van de Ververij en is betegeld met zwarte asbest plaatjes.

De kunstenaar Bart Lodewijks staat bekend om zijn krijttekeningen die hij in de openbare ruimte maakt. Sinds 2010 werkt hij regelmatig in Ronse in het centrum van de stad of de stadswijken. Zijn krijttekeningen worden gekenmerkt door vergankelijkheid en vluchtigheid, wat een specifiek aspect aan zijn werk geeft. Het feit dat hij buiten werkt, leidt vaak tot spontane sociale contacten waarin het fenomeen 'kunst' aan de orde komt.

In 2010 begint Bart Lodewijks aan een krijttekening in Ronse, een lange straat waar geen einde aan komt.
De Spinstersstraat (wijk Prinsenkouter) herbergt inmiddels meer dan dertig weggespoelde, deels verregende en nog volledig intact zijnde krijttekeningen. Ze banen zich een weg door de hele straat, waar ze ook de gevel en het volledige interieur van een Marokkaans theehuis bestrijken. Ik heb mijn werk verlegd naar de voorgevels van arbeidershuisjes en ook op en binnen in de spinnerij en in de steegjeswoningen die verstopt liggen in de achtertuinen van de dichtbebouwde straat.

Toen de tekening op de schutterstoren af was, nam Rudy (de voorzitter van het gilde) me apart. Op een tafel slaat hij een lijvig boekwerk open. Erin staat de geschiedenis van het gilde opgetekend vanaf 1751. We bladeren door de tijd en belanden op een lege pagina, anno nu. Rudy: ‘Deze pagina is voor u. U kunt de toren met uw talent op deze pagina tekenen.’ 

Door de tekening in het schuttersboek is mijn band met Ronse voor de eeuwigheid bezegeld.

Bart Lodewijks zal in de loop van de tentoonstelling minstens 5 tekenkundige ingrepen maken op een muur.  De tekeningen zullen gefotografeerd worden door Jan Kempenaers.

Zie ook Robbrecht Desmet.

Bart Lodewijks
Tekst en beeld uit de publicatie ‘Het schiereiland van Vlaanderen’ van Bart Lodewijks, Roma publications 2012

********************

L’artiste Bart Lodewijks est connu pour ses dessins à la craie qu’il fait dans l’espace publique. Depuis 2010 il travaille régulièrement à Renaix dans le centre de la ville ou les quartiers. Ce qui est caractéristique pour ses dessins à la craie est la fugacité et la volatilité ce qui donne un aspect spécifique à son oeuvre.
Le fait qu’il travaille dehors donne souvent naissance aux contactes sociales spontanés dans lesquels le phenomene ‘art’ est discuté.

En 2010, Bart Lodewijks commence un dessin à la craie à Renaix, une longue rue qui ne finit jamais.
La Spinstersstraat (district de Prinsenkouter) abrite aujourd'hui plus de trente dessins à la craie délavés, partiellement pluvieux et encore totalement intacts. Ils se frayent un chemin dans toute la rue, où ils couvrent également la façade et tout l'intérieur d'une maison de thé marocaine. J'ai déplacé mon travail sur les façades des maisons des travailleurs et aussi sur et à l'intérieur de la filature et des ruelles cachées dans les arrière-cours de la rue densément bâtie.

Quand le dessin sur la tourelle fut terminé, Rudy (le président de la guilde) me prit à part. Il ouvre un livre volumineux sur une table. Il contient l'histoire de la guilde écrite à partir de 1751. Nous parcourons le temps et nous retrouvons sur une page vierge, de nos jours. Rudy: "Cette page est pour vous. Vous pouvez dessiner la tour avec votre talent sur cette page."
À cause du dessin dans le livre de fusil, ma relation avec Renaix est scellée pour l'éternité.

Bart Lodewijks fera au moins 5 interventions graphiques sur un mur pendant l'exposition. Les dessins seront photographiés par Jan Kempenaers.

********************

Bart Lodewijks is known for his chalk drawings in public space. Since 2010 he works regularly in Ronse in the center of the city or the districts. What is characteristic for his chalk drawings is transience and volatility which gives a specific aspect to his work. The fact that he works outside often gives rise to spontaneous social contacts in which the phenomenon of "art" is often discussed.

In 2010 Bart Lodewijks starts a chalk drawing in Ronse, a long street that never ends. The Spinstersstraat (Prinsenkouter district) now houses more than thirty washed-out, partly rained-out and still completely intact chalk drawings. They make their way through the entire street, where they also cover the facade and the entire interior of a Moroccan tea house. I have shifted my work to the fronts of workers' houses and also on and inside the spinning mill and the alley houses hidden in the backyards of the densely built-up street.

When the drawing on the turret was finished, Rudy (the chairman of the guild) took me aside. He opens a bulky book on a table. It contains the history of the guild written from 1751. We browse through time and end up on a blank page. Rudy: "This page is for you. You can draw the tower with your talent on this page.”

Because of the drawing in the rifle book, my relationship with Ronse is sealed for eternity.

Bart Lodewijks will make at least 5 graphic interventions on a wall during the exhibition. The drawings will be photographed by Jan Kempenaers.

********************

www.bartlodewijks.nl

Foto: Bart Lodewijks