Klachtenprocedure Lokaal Bestuur Ronse

Het Lokaal Bestuur streeft naar een correcte dienstverlening voor al haar burgers. De diensten werken iedere dag aan klantvriendelijkheid en proberen zo vlug mogelijk een oplossing te vinden voor jouw vraag of probleem. Heb je toch het gevoel dat het Lokaal Bestuur je onheus behandeld heeft? Heb je een bepaalde dienst waar je recht op had, niet gekregen? Moest je te lang wachten vooraleer je probleem verholpen werd of ben je niet te spreken over de manier waarop iemand je te woord stond? Dan kun je terecht bij de klachtenmanager van de stad Ronse.

Wat is een klacht?

De klachtenmanager kan niet ingaan op iedere uiting van ontevredenheid. Zij kan enkel klachten behandelen die voldoen aan de definitie uit het klachtenreglement. Dit is de korte definitie van ‘klacht’: “Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.”

Concreet betekent dit dat:

  • je als burger duidelijk je ontevredenheid moet uiten (manifest)
  • je dit best schriftelijk doet (mail, brief, elektronisch via de website…)
  • een klacht kan gaan over
    > een handeling of prestatie die foutief verricht werd
    > een vastgelegde of gebruikelijke werkwijze (bv. een reglement, een beschreven procedure…) waarvan afgeweken werd en die dus niet werd gevolgd zoals voorzien
    > een handeling of prestatie die niet uitgevoerd werd.

Een ‘handeling’ of ‘prestatie’ kan een behandelingswijze zijn (bijv. “Ik werd afgesnauwd door een medewerker.”), een termijn (bijv. “Ik wacht nu al maanden op een document.”) of een beslissing (bijv. “De beslissing die ik ontving, is niet gemotiveerd.”). Je kunt als burger een klacht formuleren over handelen van ambtenaren, de burgemeester, een schepen of een raadslid. Ook kun je een klacht formuleren over personen die werken voor derden en die onder de vorm van een contract, diensten voor het Lokaal Bestuur verrichten.

Wat als je ergens mee zit, maar het is geen klacht?

Zit je met een voorval of probleem in je maag, maar gaat het volgens de definitie niet om een klacht? Misschien kun je dan een melding doen. Zaken die niet in orde zijn en waarvoor het Lokaal Bestuur bevoegd is, kan je doorgeven via het meldingsformulier of via de gemeenschapswachten die in je buurt passeren.

Klachten OCMW / Sociaal Huis

De behandeling van de klachten gebeurt door de klachtenmanager van het stadsbestuur.

Klachten over parkeren

Opgelet. Heb je een klacht in verband met parkeerboetes en de wijze waarop die geïnd worden, dan moet je je wenden tot de ombudsdienst van Streeteo. Deze firma staat immers in voor het parkeerbeheer in Ronse.

Hoe kun je een klacht indienen?

De klachtenmanager kan enkel klachten onderzoeken die schriftelijk geformuleerd zijn.

Je kunt de klachtenmanager ook bellen voor vragen of als je problemen hebt om je klacht schriftelijk over te maken.

Wat gebeurt er met je klacht?

Als je klacht voldoet aan de bovenstaande definitie, krijg je binnen de 10 dagen een ontvangstbevestiging. De klachtenmanager zal de klacht onderzoeken. Ze heeft hiervoor maximum 45 dagen de tijd. Het onderzoek houdt in dat de klachtenmanager contact opneemt met de betrokken stadsdienst(en), om na te gaan wat er fout gelopen is. Je wordt met een brief geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek. De volledige procedure lees je in het participatiereglement.

Het stadsbestuur registreert alle klachten, zodat ze jaar na jaar kan bekijken of er zwakke plekken zijn in de dienstverlening. Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau ontvangen regelmatig een overzicht van de klachten. Op die manier kan het Lokaal Bestuur haar werking en dienstverlening continu verbeteren.

Documenten en formulieren