Fractum Domum (2018)

Jonas Vansteenkiste - Fractum Domum

Jonas Vansteenkiste

De werken van kunstenaar Jonas Vansteenkiste worden bepaald door ruimtes.
Hij gebruikt verschillende media, zoals installaties, video, sculptuur, foto's en tekeningen.
Hij verwijst en gebruikt - zowel fysiek als psychologisch - architectonische elementen.
Hij bouwt ruimtes op, of creëert situaties die het best omschreven kunnen worden als 'mentale ruimtes'.
Mentale ruimtes lijken op "Denkraum", een begrip dat vooral voorkomt in filosofie en architectuur. "Denkraum" kan worden gezien als muren bouwen, niet alleen in maar ook vanuit de chaos van de eigen perceptie, emoties en gedachten om deze ervaringen en gevoelens op een duidelijke manier uit te drukken.

Met dit in gedachten, definieert en creëert Jonas zijn werken.
Deze werken vertrekken vanuit een persoonlijke ervaring waarbij het anekdotisch wordt verplaatst naar de achtergrond waar het verder wordt gezuiverd tot een "basso continuo" waarop wordt voortgebouwd. Hij benadert het medium "installatie" als een referentie en ervaring. Zo plaatst hij de toeschouwer in een actieve rol: hij nodigt hem uit om in het werk te stappen en zich daarin - zowel mentaal als fysiek - te situeren.

"Fractum Domum" gebruikt architectonische ornamenten als motief. Het gebruik van het typische 19e-eeuwse ornament is niet willekeurig, het verwijst naar het gebruik van bloemmotieven en slaat de brug naar de inhoud. De ingreep wekt de illusie dat de natuur de cultuur terug claimt. Door dit werk in het publieke domein te plaatsen, activeert het een meer gelaagde dialoog, een Palimpsest. De verwijzing naar het concept van Palimpsest is een krachtige metafoor voor de manier waarop geheugen in verschillende lagen werkt. En is een holistische kijk op de geschiedenis van een plaats, tekstruimte. Palimpsest verwijst naar de oude traditie om teksten op manuscripten weg te schrapen om ze opnieuw te gebruiken en een nieuwe tekstlaag op de oudere laag toe te voegen, op deze manier loopt de geschiedenis van de basistekst door in de nieuwe tekst en kan deze van invloed zijn op zijn betekenis. Het werk 'fractum Domum' in het publieke domein reageert op het verleden van de muur en het verleden van de stad. En maakt van deze interventie een palimpsest stedelijke interventie.

Op deze manier resulteren de gelaagdheid van beelden, betekenis en interactie met de plaatsen in een poëtische dialoog tussen verleden / heden en activeren ze ons om na te denken over onze omgeving.

********************

Les œuvres de l'artiste Jonas Vansteenkiste sont déterminées par les espaces.
Il utilise divers médias, tels que les installations, la vidéo, la sculpture, les photos et les dessins.
Il fait référence et utilise - physiquement et psychologiquement - des éléments architecturaux.

Il construit des espaces ou crée des situations qui peuvent être décrites comme des «espaces mentaux».
Les espaces mentaux ressemblent à "Denkraum", un concept que l'on retrouve principalement dans la philosophie et l'architecture. Le "Denkraum" peut être vu comme la construction de murs, non seulement dans le chaos de sa propre perception, ses émotions et ses pensées, mais aussi pour exprimer ces expériences et ces sentiments de manière claire.

"Fractum Domum" utilise des ornements architecturaux comme motif. L'utilisation de l'ornement typique du XIXe siècle n'est pas arbitraire, elle fait référence à l'utilisation de motifs floraux et fait le pont avec le contenu. L'intervention crée l'illusion que la nature récupère la culture. En plaçant cette œuvre dans le domaine public, elle active un dialogue plus stratifié, un palimpseste. La référence au concept de Palimpsest est une métaphore puissante de la façon dont la mémoire fonctionne dans différentes couches. Et est une vue holistique de l'histoire d'un lieu, un espace de texte. Palimpsest fait référence à l'ancienne tradition de grattage des textes sur les manuscrits pour les réutiliser et en ajoutant un nouveau calque de texte sur le calque plus ancien, de cette façon, l'histoire du texte de base se poursuit dans le nouveau texte et peut affecter sur sa signification. L'œuvre 'fractum Domum' dans le domaine public répond au passé du mur et au passé de la ville. Et transforme cette intervention en une intervention urbaine palimpseste.

********************

The works of artist Jonas Vansteenkiste are determined by spaces.
He uses various media, such as installations, video, sculpture, photos and drawings.
He refers and uses - both physically and psychologically - architectural elements.

He builds spaces, or creates situations that can best be described as 'mental spaces'.
Mental spaces resemble "Denkraum", a concept that is mainly found in philosophy and architecture. "Denkraum" can be seen as building walls, not only in but also from the chaos of one's own perception, emotions and thoughts to express these experiences and feelings in a clear way.

"Fractum Domum" uses architectural ornaments as a motif. The use of the typical 19th century ornament is not arbitrary, it refers to the use of floral motifs and bridges the content. The intervention creates the illusion that nature reclaims culture. By placing this work in the public domain, it activates a more layered dialogue, a Palimpsest. The reference to the concept of Palimpsest is a powerful metaphor for the way in which memory works in different layers. And is a holistic view of the history of a place, text space. Palimpsest refers to the old tradition of scraping texts on manuscripts to reuse them and adding a new text layer on the older layer, this way the history of the base text continues in the new text and can affect it on its meaning. The work 'fractum Domum' in the public domain responds to the past of the wall and the past of the city. And turns this intervention into a palimpsest urban intervention.

********************

jonasvansteenkiste.wixsite.com/portfolio

Foto: Axel Himburg