Extreme droogte

Maatregelen en besluiten

In geval van langdurige droogte kunnen de Federale of Vlaamse Overheid, de Provinciebesturen of de gemeente de nodige maatregelen nemen om het gebruik van leidingwater of water uit rivieren en beken te beperken.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Update : 21 mei 2020 

De droogtecommissie stelt in haar advies van 19/05/2020 voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte. Op basis van dit advies en na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen stelde waarnemend gouverneur Didier Detollenaere vanaf 21/05/2020 een captatieverbod in op een aantal waterlopen, waaronder ook één in Ronse: 

POV004 - Stroomgebied bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)

Update : 5 juni 2020 

Ondanks de voorspelde neerslag voor de komende dagen blijft het erg droog. De voorspelde hoeveelheden neerslag zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Omdat deze situatie een bedreiging vormt voor een aantal waterlopen en hun ecosystemen breidt wnd. gouverneur Didier Detollenaere na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg via politiebesluit het captatieverbod uit met de waterlopen in een aantal stroomgebieden:

  • De uitbreiding van het captatieverbod treedt in werking op 05/06/2020. Het tijdelijk verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.
  • Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Het blijf belangrijk om spaarzaam om te gaan met water en niet-essentiële toepassingen te vermijden.

Bron : https://kabinet-van-de-gouverneur-oost-vlaanderen.prezly.com/uitbreiding-captatieverbod-in-oost-vlaanderen