Extreme droogte

Maatregelen en besluiten

In geval van langdurige droogte kunnen de Federale of Vlaamse Overheid, de Provinciebesturen of de gemeente de nodige maatregelen nemen om het gebruik van leidingwater of water uit rivieren en beken te beperken.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Update : 24 september 2020 

De droogtecommissie stelt in haar advies van 19/05/2020 voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte. Op basis van dit advies en na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen van 24/09/2020 stelde gouverneur Carina Van Cauter vanaf 25/09/2020 een captatieverbod in. Dit houdt in dat een captatieverbod geldt over het gehele grondgebied van heel wat steden en gemeenten, waaronder ook Ronse.

Dit politiebesluit treedt in werking vanaf 25 september en blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.