Beleidsrapporten

BBC : beleids- en beheerscyclus

Vanaf het financieel boekjaar 2014 werd de beleids- en beheerscyclus (BBC) algemeen van toepassing op de lokale besturen. Met de BBC deed een nieuwe wijze van plannen haar intrede. De loutere opsomming van geraamde ontvangsten en uitgaven maakte plaats voor een integrale strategische meerjarenplanning, waarbij de beleidsdoelstellingen centraal staan in plaats van middelen die daarvoor worden uitgetrokken.

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode 2019 - 2024.

Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten en de actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Het bestuur vertrekt voor de opmaak van zijn meerjarenplan vanuit een omgevingsanalyse. Die geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en de opportuniteiten waarop het kan inspelen. De acties en actieplannen die de besturen plannen en de beleidsdoelstellingen die ze vooropstellen, beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. De omgevingsanalyse is ook een van de onderdelen van de documentatie bij het meerjarenplan.

De stad en het OCMW zullen voortaan een gezamenlijk meerjarenplan opstellen. Zo kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: de doelstellingen van het OCMW en die van de stad worden verweven met elkaar. Het meerjarenplan is daarbij geen statisch document waaraan zes jaar lang niet meer mag worden geraakt. In die periode kunnen zich immers nieuwe noden, uitdagingen en opportuniteiten voordoen. Jaarlijks is er een aanpassing van het meerjarenplan. Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan.

Ten slotte stellen de stad en het OCMW jaarlijks een jaarrekening op, met een gedetailleerd overzicht van de realisaties in dat jaar, gekoppeld aan de doelstellingen die het stadsbestuur voor die periode vooropstelde.

Beleidsrapporten

Al deze informatie is terug te vinden in drie beleidsrapporten:

  • Het meerjarenplan
  • Aanpassing van het meerjarenplan
  • De jaarrekening

-> De jaarrekening 2018 van de stad kan u hier nalezen. (Gepubliceerd op 28 juni 2019)
-> De jaarrekening 2018 van het OCMW kan u hier nalezen. (Gepubliceerd op 2 juli 2019)