Waterlopen en grachten

Wie beheert de waterlopen ?

• Bevaarbare waterlopen :
   - NV Waterwegen en Zeekanaal - afdeling Bovenschelde en afdeling Zeeschelde.

• Onbevaarbare waterlopen :
   - 1ste categorie : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - afdeling Water 
   - 2de categorie : 
      * buiten polders en wateringen - provinciebestuur 
      * binnen polders en wateringen - polder/watering 
   - 3de categorie : 
      * buiten polders en wateringen - gemeente
      * binnen polders en wateringen - polder/watering

• Ongeklasseerde waterlopen :
   - Buiten polders en wateringen : aanpalende eigenaars/huurders/pachters
   - Binnen polders en wateringen : polder/watering

• Polderwaterlopen :
   - Polder/watering

• Straatgrachten
   - De wegbeheerder

 

Wie staat in voor de waterkwaliteit ?

• Collectoren en zuiveringsinstallaties : nv Aquafin en Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
• Rioleringen : de gemeenten
• Waterlopen : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 

Grachten en hun functie

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten langsheen de wegen gedempt of ingebuisd. Grachten hebben als belangrijkste functie het opvangen van regenwater van de weg.
Inbuizen of overwelven veroorzaakt op sommige plaatsen echter verdroging en op andere plaatsen overstroming door de te snelle afvoer van afvalwater en regenwater.
Dergelijke problemen kunnen vermeden worden door het grachtenstelsel te herwaarderen. Door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie terug te geven, kan regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen. Het afgekoppelde afvalwater wordt op die manier ook onverdund naar het waterzuiveringsstation afgevoerd, met een optimalere zuivering tot gevolg.

Herwaardering betekent op termijn ook dat afwateringsgrachten opnieuw hun belangrijke ecologische functie zullen vervullen. Ze spelen immers een rol bij de nazuivering van licht verontreinigd water en hebben een belangrijke lokale landschapswaarde. Daarom is het belangrijk om de baangrachten optimaal te beschermen door deze open te houden en zo weinig mogelijk te laten overwelven en inbuizen.
Overwelven of inbuizen kan wel toegestaan worden om bvb een toegang tot een eigendom of een perceel te verlenen.

Voor verdere informatie of aanvragen tot overwelven kan je terecht bij de technische dienst.

 

Onderhoud van grachten

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen private en baangrachten :

 • Private grachten bevinden zich tussen private eigendommen. Ze dienen onderhouden te worden
       door de aanpalende eigenaars. Het veldwetboek is van toepassing en bij geschillen is de
       Vrederechter bevoegd.
 • Baangrachten horen bij de openbare weg. Zij zorgen voor de afwatering van het hemelwater en
       van het gezuiverde afvalwater indien er geen riolering aanwezig is. De wegbeheerder onder-
       houdt deze grachten. Dit is het Vlaamse Gewest langs gewestwegen en de gemeenten langs
       gemeentewegen.

 

Meldingen kan je doorgeven via het meldingsformulier of bij de technische dienst 

 

Laatste update 16 feb 2012

Technische dienst

Martine Vanden Hole

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 57
E: td@ronse.be

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Verhuizen? Regel uw factuur!

Verhuis je binnenkort en wil je starten met een correcte waterfactuur? Download hier het formulier waarmee je alle gegevens kan doorgeven.

Verhuisdocument FARYS (NL) 

Of klik door naar de website van FARYS (voorheen TMVW) voor meer informatie.

 

Waterhardheid : feiten en fabels


Klik hier voor meer informatie over de "hardheid" van het water in je buurt.