Afvalwater

Het afvalwater dat je loost, moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in de waterlopen. Voor de zuivering van afvalwater zijn er 2 opties. 

Welke situatie van toepassing is, hangt af van waar je woont.

  • Ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/ riool- beheerder of het gewest in voor verdere zuivering
  • Ofwel ben je verplicht je afvalwater zelf te zuiveren.

 

Zoneringsplan

Rioleringen

Straatkolken

Septische putten ruimen

RWZI Ronse

Zelf afvalwater zuiveren

Zoneringsplan

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone jouw woning gelegen is. Het zoneringsplan werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Per zuiveringszone is de burger, de gemeente of de rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen.
Via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kan je nagaan in welke zone jouw woning gelegen is en welke maatregelen je in deze zone moet treffen.

Terug

Rioleringen

De bovengemeentelijke en gemeentelijke rioleringsinfrastructuur

  • Collectoren

Aquafin bouwt en beheert de infrastructuur voor de zuivering van rioolwater volgens de 11 rivierbekkens die Vlaanderen telt: IJzer, Brugse polders, Gentse kanalen, Beneden Schelde, Leie, Boven Schelde, Dender, Dijle, Demer, Nete en Maas, opgedeeld in Maas I en Maas II. Ronse bevindt zich in het rivierbekken Boven Schelde.

Elk bekken is verder onderverdeeld in zuiveringsgebieden. In het hart van elk zuiveringsgebied staat een zuiveringsinstal-latie, die gevoed wordt door collectoren. Deze verzamelriolen vangen het afvalwater op uit de riolen van de omliggende gemeenten of delen van gemeenten.
  
Dankzij de gezamenlijke inspanningen van het Vlaamse Gewest, Aquafin en de Vlaamse gemeenten is de zuiveringsgraad  van het afvalwater in Vlaanderen gestegen van minder dan 30% tot 63%. Aquafin voert in sneltempo de noodzakelijke infrastructuurwerken uit en zorgt dat de zuiveringsresultaten voldoen aan de Europese en Vlaamse normen.

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren, zijn er nog heel wat inspanningen nodig. De overblijvende rechtstreekse lozingen op het oppervlaktewater dienen zo snel mogelijk te worden aangesloten op de riolering. Maar evengoed moet er niet-verontreinigd water van de riolering worden afgekoppeld. Een te grote aanvoer van schoon water vermindert namelijk de rendementen van de zuiveringsinstallaties. 

Uitgebreide informatie hierover vind je op de website http://www.aquafin.be/ 

  • Gemeentelijke rioleringen - gescheiden stelsel

Vroeger werden in Vlaanderen vooral 'gemengde rioleringsstelsels' aangelegd. 

Wanneer er sprake is van een 'gemengd stelsel', worden zowel het afvalwater als het regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Een nadeel van dit systeem is dat er veel relatief schoon water naar de zuivering wordt afgevoerd, waardoor de zuivering meer wordt belast dan noodzakelijk.

Om bovenstaande problemen op te vangen wordt nu op zoveel mogelijk plaatsen gebruik gemaakt van 'gescheiden stelsels'.

Het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) worden in feite geheel door twee aparte stelsels afgevoerd.
Het stelsel voor het regenwater wordt regenwaterafvoer (RWA) genoemd en dat voor het afvalwater wordt meestal droogweerafvoer (DWA) genoemd. Regenwaterafvoer wordt soms ook wel aangeduid als hemelwaterafvoer (HWA).

Het regenwater wordt via insijpeling of infiltratie in de bodem zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden of vertraagd afgevoerd naar grachten. Dit werkt de natuurlijke voeding van de grondwaterlagen in de hand en voorkomt wateroverlast ten gevolge van een versnelde afstroming naar afwaartse gebieden.

Het afvalwater wordt via het DWA-stelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) geleid, waar het gezuiverd wordt vooraleer het weer in de natuur terechtkomt.

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) heeft vuil water nodig om goed te kunnen werken. Het actief slib dat het water zuivert, zit vol bacteriën en die hebben voedsel nodig om hun werk te kunnen doen. Als het water dat in de RWZI binnenkomt te veel verdund is door regenwater, werkt het actief slib niet goed. Daarom is het essentieel dat vuil water (afvalwater) en proper water (hemelwater) zo veel mogelijk gescheiden worden vanaf de bron (dus van aan jouw woning). Lees meer over afkoppelen van hemelwater en afvalwater op privaat terrein.

Hoe aansluiten op het rioleringsstelsel?

  • Wat moet je doen op eigen terrein? 

Je moet er voor zorgen dat er aan de rooilijn (dit is de grens tussen jouw eigendom en de straat) 2 buizen toekomen: 1 voor afvalwater en 1 voor hemelwater.
Als er in je straat een gescheiden rioleringsstelsel ligt (aparte buizen voor hemelwater en aparte rioolbuizen), dan moet je het afvalwater en het hemelwater gescheiden lozen via 2 aansluitingen. Als er in de straat nog een oud gemengd rioolstelsel ligt, dan laat je de afvalwaterleiding en de hemelwaterbuizen samenkomen in 1 putje aan de rooilijn en wordt dit putje aangesloten. Als er later een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, dan kan jouw afvalwaterbuis perfect aangesloten worden op de riolering (DWA of droogweerafvoer) en de hemelwaterbuis op de regenwaterafvoerleiding (RWA).  
Voor het type stelsel dat aanwezig is in jouw straat kan je contact opnemen met de technische dienst td@ronse.be
Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden zijn op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd.
Ook als je geen verbouwingen doet, maar bijvoorbeeld je tuin heraanlegt, denk je best aan het aanleggen van een sleuf met een buis voor hemelwater en een buis voor afvalwater.

Voor meer informatie kan je terecht bij de technische dienst.  T: 055/232 758 - E: td@ronse.be

Lees meer over afvalwater en hemelwater scheiden.

  • Hoe aansluiten op het rioleringsstelsel in de straat?

Rioolaansluitingen van woningen te Ronse worden door de Aquafoon verzorgd. Je kan via FARYS een aanvraagformulier opvragen of verdere informatie bekomen via de Aquafoon 078/353 599.

Om je aanvraag vlot te laten behandelen voeg je best ook het funderings- en rioleringsplan bij je aanvraag. De Klantendienst van FARYS bezorgt je een offerte, die je “voor akkoord” dient te ondertekenen en terug te sturen naar FARYS  Na ontvangst zal FARYS je berichten wanneer de aansluiting voorzien wordt. Je doet er goed aan tijdig je aanvraag in te dienen gezien vooraf de plannen van de ondergrond opgevraagd en grondig bekeken dienen te worden. 

  • Opmerking:

Indien je wenst aan te sluiten aan de riolering is het aangewezen om na te gaan of je in aanmerking komt voor het voordeeltarief (1.500 euro per aansluiting). Van het voordeeltarief kan je genieten als je als particulier verbouwingen uitvoert aan je ééngezinswoning.
In alle andere gevallen (appartementen, bedrijfsgebouwen, commerciële handelspanden, nieuwbouwwoningen, ...) wordt de aansluiting aan kostende prijs uitgevoerd met een minimum forfait van 1.500 euro.
Voor aanvragen en verdere inlichtingen richt je je tot FARYS

De huisaansluiting gebeurt gratis voor de huisaansluiting(en) in het kader van afkoppelingswerken (vernieuwing,  nieuwe  aanleg  van  riolen  of aansluiting  van bestaande riolen op de collectoren) in opdracht van de stad of Aquafin. De gratis huisaansluiting is beperkt tot 1 aansluiting RWA + 1 aansluiting DWA

 

 

Algemeen waterverkoopreglement

Vanaf 1 juli 2011 is het algemeen waterverkoopreglement van toepassing. Hoe moet je na een verhuizing een aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet je doen om je afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel? Op deze en nog vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater aangaat.

Nieuw is dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen een dienstverlening bieden die meer op elkaar is afgestemd. Vroeger pasten alle watermaatschappijen en rioolbeheerders hun eigen reglement toe. Het Algemeen Waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant.

Lees meer >>>

Terug

Straatkolken

Een straatkolk is een soort rooster langs de kant van de straat, dat dient om regenwater af te voeren. Een straatkolk is geen afvalwaterputje of rioolrooster. Rioolroosters zijn rond (diameter 70 cm) en liggen soms in het midden van de straat, soms langs de kant of soms in het voetpad. 
Straatkolken worden nogal eens gebruikt als vuilnisbak. De reinigingsdiensten vinden er geregeld etensresten, frituurvet of verf in terug. Vaak zitten er ongewoon veel bladeren en zand in, die in het rooster geveegd zijn. Blikjes en ander afval worden ook geregeld in de straatkolken gesignaleerd. Daardoor verstoppen de straatkolken en kan het regenwater niet meer weglopen. Verstopte straatkolken vergroten het risico op overstroming ! Zorg er dus voor dat de straatkolken in je straat regenwater kunnen afvoeren.

FARYS, beheerder van het rioleringsstelsel in Ronse, ruimt in opdracht van de stad Ronse tweemaal per jaar alle afwateringskolken van de openbare wegen in de stad. FARYS houdt hiervan een gedetailleerde inventaris bij zodat zij kunnen nagaan of speciale interventies nodig zijn.
Op basis van onze eigen vaststellingen en van meldingen van FARYS wordt geëvalueerd of er plaatselijk structurele aanpassingen nodig zijn.

Opmerkingen of klachten over rioolkolken kan je ook steeds melden aan de technische dienst van de stad Ronse, die dit dan verder overmaakt aan FARYS. 

   

Technische dienst T: 055/232 758  - E: td@ronse.be

Terug

Septische putten ruimen

Volgens de milieuwetgeving moet een septische put jaarlijks geledigd (geruimd) worden om een goede werking te verzekeren. Het geruimde septisch materiaal moet naar een geschikte verwerkingsinstallatie. Meestal is dat een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Via de technische dienst kan je je septische put laten ruimen. (technische dienst - ruimen putten)

Terug

De RWZI Ronse (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

Het afvalwater van de stedelijke kern van de stad Ronse wordt gezuiverd in de RWZI Ronse (Paillartcamp tussen het slachthuis en de Molenbeek). Aquafin is de beheerder van de RWZI.
Op http://www.aquafin.be/ (doorklikken naar infrastructuur en milieu - naar Bovenscheldebekken - Ronse) vind je meer info. 

Terug

Zelf afvalwater zuiveren

Als je woning volgens het zoneringsplan gelegen is in het individueel te optimaliseren buitengebied (rood ingekleurd), dan moet je als burger zelf instaan voor de zuivering van het afvalwater van je woning door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
Nog aan te leggen IBA's moeten voorzien zijn van het Europese keurmerk CE. Voor België wordt dit geïntegreerd in het BENOR-certificaat. Reeds bestaande IBA's die voldoen aan de huidige milieuwetgeving kunnen behouden blijven.

Wat is een IBA?
IBA staat voor 'individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater'. Het is een mini-zuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt, zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. Huishoudelijk afvalwater is afvalwater dat voortvloeit uit de normale huishoudelijke activiteiten, sanitair, keuken, schoonmaak… Dit is niet alleen van toepassing voor particulieren, maar kan ook gelden voor bedrijven.
Om een goed zuiveringsresultaat mogelijk te maken, mag er geen regenwater in de IBA geloosd worden. (zie hoger: afvalwater en hemelwater scheiden).

Collectief beheer IBA’s
Sinds het najaar 2009 biedt de stad Ronse aan haar inwoners de kans om de levering, plaatsing en het beheer van de IBA’s te laten opnemen in een collectieve aanpak. Hiervoor werkt de gemeente samen met FARYS.
Enkel indien de burger kiest voor een collectieve aanpak, doet de stad een vaste tussenkomst van €2.500 per IBA voor de plaatsing van de IBA (investeringskost). De burger staat in voor de restfinanciering van de plaatsing van de IBA. Het onderhoud van de installatie (exploitatiekost) neemt de stad volledig op zich.  De burger betaalt ook jaarlijks een saneringsbijdrage op het drinkwaterverbruik in dezelfde grootte als de saneringsbijdrage bij een rioolaansluiting.

Een aanvraag tot het bekomen van een IBA in de collectieve aanpak kan worden ingediend bij FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent. Dit kan ook telefonisch via de Aquafoon op nummer 078/35.35.99, alle werkdagen van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 13u00 of via de website van Farys (www.farys.be).

Na de aanvraag door de klant wordt door FARYS bij een technische evaluatie ter plaatse de inplanting, randvoorwaarden en gebruiksvoorschriften van de IBA besproken en vastgelegd alsook de planning van de werken. Na deze technische evaluatie kunnen de modaliteiten van de plaatsing van de IBA, onder meer de inplanting op het perceel, als definitief worden beschouwd.

Meer informatie? 
-     Dialoog vzw , 016/232 649, info@dialoog.be
-     www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen: je kan er de brochure 'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen' downloaden of gratis aanvragen. De brochure bevat heel wat praktische informatie over hoe in particuliere woningen moet omgesprongen worden met hemel- en afvalwater.

Terug

Laatste update 22 jun 2016

Technische dienst

Martine Vanden Hole

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 57
E: td@ronse.be

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Verhuizen? Regel uw factuur!

Verhuis je binnenkort en wil je starten met een correcte waterfactuur? Download hier het formulier waarmee je alle gegevens kan doorgeven.

Verhuisdocument FARYS (NL) 

Of klik door naar de website van FARYS (voorheen TMVW) voor meer informatie.

 

Waterhardheid : feiten en fabels


Klik hier voor meer informatie over de "hardheid" van het water in je buurt.