Wegen en straten

De aanleg, het onderhoud en het herstellen van de wegen onder stedelijke bevoegdheid, voetpaden, opritten, boordstenen…

Projecten

Lopende wegenisprojecten te Ronse :

Wegenisprojecten te Ronse in ontwerpfase :
Heraanleg van de bestaande riolering Broeke – deel gelegen tussen de Kruisstraat en de
Glorieuxlaan - Heraanleg Broeke

Grondplan : in aanmaak
Verdere info : Ontwerpbureau (T: 055/232 762 / Email : ontwerpbureau@ronse.be)

Fietspadenproject Zandstraat
Grondplan : klik hier
Verdere info : Ontwerpbureau (T: 055/232 762 / Email : ontwerpbureau@ronse.be)

Fietspadenproject Ommegangstraat
Grondplan : in aanmaak
Verdere info : Ontwerpbureau (T: 055/232 762 / Email : ontwerpbureau@ronse.be)

Fietspadenproject Verlorenstraat
Verdere info : Ontwerpbureau (T: 055/232 762 / Email : ontwerpbureau@ronse.be)

Fietspadenproject Savooistraat
Verdere info : Ontwerpbureau (T: 055/232 762 / Email : ontwerpbureau@ronse.be)

Meer info over wegenisprojecten kan je bekomen bij de Technische Dienst van de stad Ronse.

Informatie over wegenwerken uitgevoerd door het Gewest of de Provincie vind je via de website http://www.wegenwerken.be  

  

Steunmaatregelen bij openbare werken

Het uitvoeren van werken is soms onvermijdelijk. Als handelaar kan je beslissen om de zaak gedurende een bepaalde periode te sluiten aangezien de werken dikwijls gepaard gaan met een bemoeilijkte toegang tot je winkel. Het sluiten van de zaak leidt tot een inkomensverlies. Sinds 01 juli 2017 vervangt de hinderpremie de rentetoelage en de inkomenscompensatie bij openbare werken.

Meer info

 

Buurtwegen

Buurtwegen kunnen aanzien worden als verkeersveilige, lokale verbindingen op het platteland en in dorpskernen.

De wet op de buurtwegen stelt dat de gemeente de bestaande buurtwegen kan wijzigen, verplaatsen of afschaffen, mits naleving van een in de wet beschreven procedure. Verplaatsingen of afschaffingen kunnen eveneens door particulieren worden aangevraagd. Aan een verplaatsing of een afschaffing dient steeds een openbaar onderzoek te worden voorafgegaan.

De Atlas der Buurtwegen is een belangrijk instrument waarin de oorspronkelijke buurtwegen vastgelegd zijn. De Atlas der buurtwegen en de afzonderlijke plandocumenten van het grondgebied Ronse worden bewaard op het stadhuis. Je kan deze na eenvoudige aanvraag bij de Technische Dienst raadplegen.

 

Voetwegen 

Voetwegen maken deel uit van de zogenaamde 'trage wegen'. Zij worden vooral gebruikt voor recreatie : wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, joggen... ook voor kleine ommetjes, voor de hond uit te laten of een namiddagwandelingetje enz...
Deze wegen bieden veel mogelijkheden voor recreatie dichtbij huis. Onverharde voetwegen hebben tevens een ecologische functie en zijn vaak een habitat voor verschillende soorten planten en dieren. Vaak zijn ze een verbinding tussen versnipperde natuurgebieden.
Trage wegen zijn in de meeste gevallen historische verbindingen en hebben daarom een grote cultuurhistorische waarde.

Indien het niet meer wenselijk is dat een voetweg wordt behouden bvb bij de inplanting van een bedrijfsterrein, voorziet de wet een procedure om het tracé van de weg te wijzigen of af te schaffen.

Je kan terecht bij de dienst Duurzaamheid voor verdere informatie over deze materie

 

Rooiplannen

De rooilijn is de scheidingslijn tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. Zij is in de eerste plaats de afpaling van de openbare weg zoals deze nu bestaat. De rooilijn is ook de grens van de openbare weg zoals deze later zal afgetekend worden ingevolge de wijzigingen welke aan het tracé van de weg zullen aangebracht worden<; Het rooien streeft de volgende doeleinde na :
1. de vrijwaring van de bedding van de openbare weg tegen innemingen van aangrenzende eigenaars
2. het rechttrekken en het verbeteren van de openbare weg. Aan particulieren wordt naarmate de rooilijn aangevraagd wordt, de verplichting opgelegd zich naar het nieuwe tracé te schikken ; de nieuwbouw en de wederopbouw van gebouwen moeten achter de rooilijn plaatshebben.

De rooiplannen van toepassing op het grondgebied Ronse kunnen steeds ingezien worden bij de Technische Dienst. Voor aanvragen tot het aangeven van de rooilijn kan je steeds terecht bij (ontwerpbureau@ronse.be) op het stadhuis.

 

Onteigeningen

De onteigening is een rechtsmiddel voor de overheid om, voor de uitvoering van werken of voor andere doeleinde van algemeen belang, de beschikking te verkrijgen over zaken wanneer de normale middelen tot deze eigendomsovergang niet kunnen leiden.
Vooraleer over te gaan tot onteigening zal de stad evenwel steeds proberen om over te gaan tot aankoop in der minne.

Er kan worden onteigend
- in het kader van stadsvernieuwings- en herwaarderingsprojecten
- voor het verwezenlijken van rooilijnen …
- …

Voor verdere informatie over onteigeningen of aankopen in der minne kan je terecht bij de Technische Dienst in het stadhuis.

 

Trottoirs, verlagen van boordstenen...

Alle werken aan voetpaden (aanleg, onderhoud, herstellingen,…), verlagen van boordstenen, … dien je aan te vragen bij de technische dienst (link) van de stad Ronse.
Deze werken mogen enkel en uitsluitend door het stadspersoneel of door een aannemer die door de stad aangesteld werd uitgevoerd worden.
Verdere informatie en aanvragen kan je bekomen op de Technische Dienst

 

Diverse meldingen m.b.t. wegen en straten

Meldingen met betrekking tot wegverzakkingen, versperringen, verzakkingen in voetpaden of andere beschadigingen kan je steeds melden bij de Technische Dienst of via het meldingsformulier.

 

Schade aan het stedelijk patrimonium

Als je schade berokkent aan het stedelijk patrimonium dien je dit zo vlug mogelijk aan de Politie te melden. Nadien doet de Politie aangifte bij de technische dienst van de stad Ronse.
Volgende gegevens geef je door : 
• identiteit
• datum en tijdstip van het schadegeval
• plaats van het schadegeval
• aard van de schade
• relaas van de feiten
• verzekeringsgegevens

In het omgekeerde geval, wanneer je zelf schade ondervindt, en je bent van oordeel dat de stad hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden, dien je dit te melden bij de Bestuursadministratie van het stadhuis te Ronse. 
Tel  : 055/23.27.16 - Email  : stafmedewerker@ronse.be

Volgende gegevens dien je over te maken :
• identiteit
• datum en tijdstip van het schadegeval
• plaats van het schadegeval
• aard van de schade
• relaas van de feiten
• schadebestek
• eventuele verzekeringsgegevens

De verzekering van de stad zal nagaan of de schadeclaim gegrond is en het dossier verder afhandelen.

 

Laatste update 14 nov 2017

Technische dienst

Martine Vanden Hole

Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 58
F: 055 23 27 57
E: td@ronse.be