Stedenbouw

De lokale overheid heeft een belangrijke taak inzake stedenbouw.  Via stedenbouw wordt de ruimtelijke visie van de overheid geïmplementeerd. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan staat de ruimtelijke visie voor Ronse beschreven.    
Wanneer je wil bouwen of verbouwen moet je in bepaalde gevallen een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen.  Er wordt dan onderzocht of het project strookt met de wetgeving en goede ruimtelijke ordening. 

Onderstaand vind je een overzicht van de items die van belang zijn bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen.

Wetgeving

Vooreerst is het belangrijk de wetgeving inzake stedenbouw te kennen.  Die wetgeving bepaalt als het ware de spelregels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw in Vlaanderen.  In de wetgeving lees je bevoorbeeld welke werken vergunningsplichtig zijn en op welke manier een dossier moet ingediend worden.  

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden bepalen of een project gerealiseerd kan worden of niet, en zo ja, onder welke voorwaarden.  Die randvoorwaarden worden gevormd door enerzijds wettelijke bepalingen en anderzijds bepalingen met betrekking tot de verenigbaarheid met 'de goede ruimtelijke ordening'.  Het is heel belangrijk kennis te hebben van welke randvoorwaarden een rol spelen bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning, en zelfs bij de aankoop van een onroerend goed.

Overleg projecten

Voor complexe en grootschalige projecten verdient het aanbeveling vooraf met de betrokken diensten en besturen overleg te plegen teneinde knelpunten op voorhand te detecteren.   

Formulieren 

Indien het ontwerp klaar is kan het dossier voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning opgemaakt worden.  Hiertoe bestaan specifieke formulieren naar gelang het onderwerp van de aanvraag.  Ook de dossiersamenstelling is anders naar gelang het onderwerp.  

Opvolgen dossiers 

Eens het dossier is ingediend wordt de wettelijke procedure opgestart.  Er wordt indien nodig advies ingewonnen van belanghebbende instanties en een openbaar onderzoek georganiseerd.  Je kan de stand van zaken van je dossier opvragen bij de dienst wonen-bouwen. Sowieso ontvang je na afloop de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen aangaande je aanvraag en ook alle documenten. 

 


Nieuws

RUP 'Klein Frankrijk Noord'

De Gemeenteraad van Ronse heeft op 12 oktober 2015 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Klein Frankrijk Noord’ definitief vastgesteld.       


Lees verder >>
19 jan 2012 Informatievergadering ruimtelijk uitvoeringsplan Ninovestraat

 

Wonen & Bouwen

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 770
E: wonen-bouwen@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download