Omgevingsloket

Omgevingsvergunning: 23 februari 2017 en 1 januari 2018

23 februari 2017: wat veranderde  er?

1. Voor de projecten waarvoor de vergunning bij de provincie of de Vlaamse overheid wordt ingediend (bv. klasse 1-milieudossiers), trad de omgevingsvergunning op 23 februari in werking. 

2. Voor de bevoegdheidsverdeling geldt de nieuwe indelingslijst van 23/02/2017.  
Bekijk hier de indelingslijst hinderlijke inrichtingen

3. Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij een architect nodig is, moeten vanaf 23 februari digitaal ingediend worden.  De stad werkt de aanvraag vervolgens op digitale wijze af.
Aanvragen  voor een milieu- of verkavelingsvergunning die bij de stad worden ingediend verlopen wel nog op papier.

4. Milieuvergunningen aangevraagd voor en verleend na 23 februari, kunnen al van onbepaalde duur zijn (art. 387, al. 3 omgevingsvergunningsdecreet)
Milieuvergunningen aangevraagd tussen 23 februari en de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn in principe van onbepaalde duur; een einddatum kan slechts onder dezelfde voorwaarden als voor de omgevingsvergunning (art. 68).

5. Bepaalde stedenbouwkundige aanvragen die vanaf 23 februari worden ingediend moeten verplicht via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA) worden ingediend:
- de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect;
- de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning die de bijzondere procedure volgen.

6. Ook de nieuwe indelingslijst zoals ze zal gelden op 23 februari 2017 wordt van toepassing op de milieuvergunningsprocedures. Dit betekent: de indelingslijst die door het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014, bij VLAREM II is gevoegd met inbegrip van de wijzigingen die op 23 februari van kracht zijn.

Lees meer: https://www.omgevingsloket.be

In de praktijk betekent dit dat voor de klasse 1 ingedeelde inrichtingen volgens Vlarem de procedure "omgevingsvergunning" moet gevolgd worden, en dat de andere dossiers volgens de "oude" gekende procedure afgehandeld worden, waarvan een deel digitaal (digitale bouwaanvraag DBA). 

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van het Vlaams Parlement op 24 mei 2017 beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Dit betekent in praktijk dat de werkwijze voor vergunningsdossiers (stedenbouwkundig en milieu) dezelfde blijft tot eind 2017: Vlarem klasse 1 inrichtingen volgen de nieuwe procedure Omgevingsvergunning, en andere volgen de bestaande procedures.

 

Laatste update 31 okt 2017

Omgevingsloket

(Wonen-Bouwen & Milieu)

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 70
E: omgeving@ronse.be 

Openingsuren
Ma. - Vr. : 08.30 - 12.00 u.
Wo. ook : 13.30 - 16.00 u.
(niet in juli & augustus)