Wegenwerken in Ronse

Heraanleg voetpaden en verhogen kruispunt in de Louis Pasteurlaan

Vanaf 25 september 2017 worden in de L. Pasteurlaan de voetpaden heraangelegd en het kruispunt ter hoogte van de Aatstraat verhoogd. Er wordt in 3 fases gewerkt:
- fase 1: de voetpaden worden heraangelegd aan de kant van de even huisnummers. Het verkeer kan in 1 richting blijven rijden, komende van de J. Bordetlaan richting O. Decrolylaan. Omleiding via de Rode Broeckstraat en Aatstraat
- fase 2: de voetpaden worden heraangelegd aan de kant van de oneven huisnummers. Het verkeer kan in 1 richting blijven rijden, komende van de O. Decrolylaan richting J. Bordetlaan. Omleiding via de Aatstraat en Rode Broeckstraat
- fase 3: het kruispunt L. Pasteurlaan – Aatstraat wordt verhoogd. Er is geen doorgang mogelijk voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt. Er wordt een omleiding voorzien via de omliggende straten. De uitvoeringsperiode voor fase 3 is afhankelijk van de voorgaande fases.

    

Heraanleg voetpaden in de Gebroeders van Eycklaan

Vanaf 20 september 2017 worden de voetpaden in de Gebr. van Eycklaan heraangelegd. De werken starten aan de kant van de even huisnummers. Er wordt parkeerverbod geplaatst aan de kant waar de erken worden uitgevoerd.

 

Afsluiten Kegelkaai voor werken aan de Molenbeek

Vanaf woensdag 20 september 2017 worden in de Kegelkaai werken uitgevoerd aan de ingebuisde Molenbeek. Omwille van instortingsgevaar van de overwelving konden uit veiligheidsoverwegingen de werken niet uitgesteld worden. De Watermolenstraat en Kegelkaai worden volledig afgesloten. Er is geen verkeer mogelijk. Deze werken zullen een 3-tal weken duren. Tijdens de werken wordt het paaltje aan de Sint-Hermeskerk weggenomen zodat daar doorgang langs daar mogelijk is.

Werken Fiertelmeers en Groeneweg

Op maandag 3 april 2017 start de firma Vindevogel met de aanleg van nutsleidingen in de Fiertelmeers (tussen Opgeëistenstraat en huisnr. 102) en de Groeneweg. Er wordt gewerkt in verschillende fasen waarbij telkens een deel van de rijweg wordt afgesloten en er geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in het deel waar gewerkt wordt. Deze werken zullen duren tot eind juni 2017.   

Verbouwingswerken Hoge Mote

Vanaf 20 februari 2017 starten de verbouwingswerken aan de Hoge Mote in de De Biesestraat. Er wordt parkeerverbod ingevoerd ter hoogte van de parkeerstrook voor de Hoge Mote (parkeerstrook wordt ingericht als werfzone) en aan de overkant van de straat zodanig dat een vlotte doorgang voor het verkeer verzekerd blijft. 

 

Hinder door werken in kaart gebracht

Wegwerkzaamheden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de wegen, waterlopen, rioleringen, fietspaden, ... in Ronse in optimale conditie blijven. Niet enkel de stad laat werken uitvoeren aan de wegen. Ook Aquafin, het Vlaamse Gewest en vele nutsbedrijven werken op het openbaar domein. Deze werken worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er uiteindelijk minder hinder is voor de bewoner. Daarom streeft men ernaar de werken zo overzichtelijk mogelijk te houden en zo kort mogelijk in tijd. Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of andere innames op het openbaar domein mét verkeershinder zoveel mogelijk samen. Via de onderstaande link, vind je een overzicht van de (wegen)werken en innames van het openbaar domein in Ronse. Via de icoontjes op de kaart kan je meer informatie raadplegen over de activiteiten. Je kan per dossier de zone zien op een apart kaartje, de aard van de hinder, de timing, eventuele omleidingen en de contactgegevens.

Klik hier voor een overzicht op kaart van de werken in Ronse.

 

Signalisatievergunningen voor werken en verkeersbelemmering (o.a. verhuis, plaatsen containers...)

Voortaan kan je voor signalisatievergunningen bij werken terecht bij het gemeentebestuur en niet langer bij de lokale politie.

Signalisatievergunning

Werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg moeten worden aangeduid conform de wegcode. De verantwoordelijke uitvoerder van de werken moet hiervoor een signalisatievergunning hebben en eventueel vrijstelling van de blauwe zone of aannemerskaart voor werken in de betalende zone. Meer info.

 

Steunmaatregelen bij Openbare werken

Het uitvoeren van werken is soms onvermijdelijk. Als handelaar kan je beslissen om de zaak gedurende een bepaalde periode te sluiten aangezien de werken dikwijls gepaard gaan met een bemoeilijkte toegang tot je winkel. Het sluiten van de zaak leidt tot een inkomensverlies. Om die kosten te compenseren, werd het Participatiefonds in het leven geroepen. Zij kunnen beslissen om een dagelijkse uitkering uit te betalen als gevolg van de hinder die je ondervindt tijdens die werken.

Meer info op: hinderpremie

Inkomenscompensatie-vergoeding

Als handelaar of uitbater van een horecazaak heb je recht op een vergoeding van 77,69 EUR per dag (bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd) als je jouw zaak moet sluiten ten gevolge van de werken. Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden.
Voorwaarden
• Je bent zelfstandige (meerdere zelfstandigen of meewerkende echtgenoten van dezelfde zaak kunnen deze vergoeding aanvragen)
• Je bent actief in de detailhandel of in de horeca of je hebt in elk geval contact met consumenten
• Je stelt minder dan 10 mensen te werk
• Jouw  omzet of balanstotaal is lager dan 2 miljoen EUR.
• De werken zorgen voor hinder. Onder hinder dient te worden verstaan: de toegangsweg tot je zaak wordt afgesloten voor autoverkeer in 1 of 2 richtingen of de openbare parkeerplaatsen kunnen in de straat van jouw zaak of binnen een straal van 100m niet worden benut.
• Deze hinder houdt minimaal 7 kalenderdagen aan.
• Je zal jouw zaak ten gevolge van de hinder minimaal 7 kalenderdagen sluiten

Website agentschap ondernemen

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt een nieuwe digitale hinderpremie voor. Deze zal de Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken met deze Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen integreren. Deze vereenvoudigde hinderpremie is operationeel vanaf 1 juli 2017.

Stap 1:
Je wordt door het gemeentebestuur op de hoogte gebracht van de werken.

Stap 2:
Je kan bij de cel lokale economie een hinderattest verkrijgen met vermelding dat er in je straat werken zullen plaatsvinden die hinder kunnen veroorzaken.
Aanvraagformulier hinderattest

Stap 3:
aanvraag tot vergoeding
Je vult het formulier "Aanvraag tot vergoeding participatiefonds" in en bezorgt dit aan het participatiefonds samen met het attest van hinder dat je kreeg van de gemeente.
Dit moet aangetekend of via mail met ontvangstbewijs ten minste 7 dagen voor de sluiting. Een eerste aanvraag kan voor maximum 30 kalenderdagen.

Stap 4:
aanvraag tot verlenging van de vergoeding

Je vult het formulier "Aanvraag tot vergoeding participatiefonds" in en bezorgt dit aan het participatiefonds samen met het attest van hinder dat je kreeg van de gemeente. Duid aan dat het om een vraag tot verlenging gaat.
Dit moet aangetekend of via mail met ontvangstbewijs ten laatste 5 werkdagen voor het verstrijken van de laatste erkende vergoedingsperiode. Een verlenging kan telkens voor maximum 60 dagen.

Rentetoelage

De Vlaamse overheid komt tussen in de afbetalingslast van bestaande leningen en nieuwe overbruggingskredieten bij openbare werken die minimum één maand duren.

De teruggave is afhankelijk van het soort krediet en de duur van de werken:
•nieuwe overbruggingskredieten: 80% van de jaarlijkse rentevoet
•bestaande leningen: 80% van het interestgedeelte van de aflossingen tijdens de openbare werken
•duur werken langer dan één jaar: percentage wordt opgetrokken tot 100%

 

Voorwaarden

•zelfstandigen en kmo's met minimum 1 exploitatiezetel in het Vlaams gewest en ruimtes toegankelijk voor klanten en leveranciers
•in geval van verstoorde bereikbaarheid door openbare werken. D.w.z. als de toegang voor klanten en leveranciers belemmerd of verhinderd wordt voor minstens één maand; als er werken in dezelfde of aanpalende straten zijn; als er door omlegging, geen normale verkeerscirculatie is; de openbare werken invloed hebben op uw omzet.

Stap 1:

aanvraag

Dien het ingevulde aanvraagformulier in bij het Agentschap Ondernemen ten laatste 6 maanden na het beëindigen van de werken.

Stap2:

Indienen stavingsstukken en verklaring op eer.

Maximum 2 weken nadat je de aanvraag deed moet je de verklaring op eer en de nodige stavingsstukken bezorgen aan het agentschap ondernemen. Volgende stavingsstukken moeten worden bezorgd:
•als de onderneming recent is opgericht en nog geen jaarrekening heeft neergelegd of een fiscale aangifte heeft gedaan, een kopie van het financieel plan;
•een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomsten of kredietakkoordbrieven met actuele aflossingstabel na eventuele periodieke renteherziening waarop de vervaldagen van de maandelijkse, trimestriële … interestaflossingen staan vermeld;
•de staving van het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen in onroerend goed (zoals grond, gebouwen, verbouwings- en inrichtingswerken) aan de hand van een verklaring afkomstig van de boekhouder.

Website

Uitverkoop

Bij overmacht door openbare werken bestaat de mogelijkheid tot het verkopen met verlies. De regeling is vastgelegd in het Wetboek Economisch Recht en kan je nalezen op de site van de FOD economie, KMO, middenstand en energie.

Korting geven zonder uitverkoop kan ook zolang er niet met verlies verkocht wordt en er rekening gehouden wordt met de regeling die geldt tijdens de sperperiode.

Voorwaarden

•maximun 5 maanden
•uitverkoop van het volledige aanbod
•uitverkoop in het gebruikelijke verkooppunt
•de startdatum wordt vermeld op elke communicatie, publicatie, reclame, folder, ...
•regeling rond sperperiode wordt nageleefd (schoenen, kledij, lederwaren) 

Website

Vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen

Ondernemers die door verminderde inkomsten de sociale zekerheidsbijdragen tijdelijk moeilijk of niet kunnen betalen kunnen een vrijstelling bekomen. Tijdens de vrijgestelde kwartalen wordt geen pensioenrecht opgebouwd. Indien je dat niet wenst dan is een afbetalingsplan ook een optie.

Voorwaarden

De vrijstelling kan enkel voor zelfstandigen in bijberoep en moet aangetekend worden aangevraagd bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

 

Uitstel betaling RSZ-bijdragen

In geval van overmacht kan een uitstel worden bekomen van zowel de werkgevers- als werknemersbijdragen.

Overmacht kan je aantonen door een attest van hinder. Vraag dit aan bij de dienst economie. Je kan de aanvraag doen bij de Directe Inningen van de RSZ of het sociaal secretariaat.

Website

 

Tijdelijke werkloosheid

RVA

De mogelijkheid bestaat om jouw personeel tijdelijk werkloos te stellen. Dit moet steeds worden afgestemd met het werkloosheidsbureau van de RVA.
•werkgebrek op grond van overmacht
- enkel voor tijdelijke fulltime schorsing
- arbeiders en bedienden
•werkgebrek op grond van economische oorzaken
- enkel arbeiders- maximum 4 weken
- 7 dagen vooraf melden aan RVA
•schorsing bedienden wegens werkgebrek
- voldoen aan meetbare voorwaarden, bijvoorbeeld een productiedaling van 10%
- begon als crisismaatregel, maar is nu permanent

Als gevolg van de invoering van het eenheidsstatuut zijn wijzigingen mogelijk. Informeer je dus steeds verder.

 Fiscale maatregelen

Er kan uitstel van betaling of kwijtschelding van nalatigheidsintresten op btw en directe belastingen worden bekomen. Stuur daarvoor een gemotiveerd verzoekschrift naar de ontvanger of de directeur van de belastingen. Vraag een hinderattest aan bij de cel economie om bij je verzoekschrift te voegen.

Website

 

Laatste update 19 sep 2017

Openingsuren

Stadhuis (Grote Markt 12) 

Ma
Di
Wo

Do
Vr

Za


 

  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00
13u30 - 16u00
  8u30 - 12u00
  8u30 - 12u00

elke 2e en 4e zaterdag
 9u30 - 11u30
(dienst Burgerzaken)

Juli / Augustus : woensdagnamiddag gesloten 

Sluitingsdagen :
Klik voor een volledig overzicht

Contact 
T: 055 23 27 11
F: 055 23 27 18
E: info@ronse.be

Stadsdiensten
Klik voor alle contactgegevens

 

Mobiliteit & Duurzaamheid

Nele Defoer

Stadhuis
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 776
E: duurzaamheid@ronse.be
E: mobiliteit@ronse.be


 

 

Meldpunt wegen

Weg moet hersteld? 

Via de website
www.meldpuntwegen.be kan
je gebreken aan de
weginfrastructuur melden.

Lees meer...