Vergunningen

Voor een aantal activiteiten heb je een vergunning nodig.  Bijvoorbeeld: je wil langs je weide een bomenrij kappen om er nieuwe bomen te planten. Dan heb je waarschijnlijk een natuurvergunning nodig. Of: je wil starten met een bedrijf voor metaalbewerking. Veel kans dat je een milieuvergunning nodig hebt.

Milieuvergunning

Juridische achtergrond

Vlarem 1 - het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, en latere wijzigingen - beschrijft voor welke activiteit een milieuvergunning nodig is, en hoe een milieuvergunning moet aangevraagd worden.
In Vlarem 2 – het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en latere wijzigingen - staat aan welke milieuvoorwaarden moet voldaan worden.
Vlarem 1 en 2 zijn uitvoeringsbesluiten van het milieuvergunningsdecreet (het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning).

Een milieuvergunning nodig?

Bepaal zelf of je een milieuvergunning nodig hebt: klik hier.

Formulieren: 

-  kun je downloaden via: https://nnavigator.emis.vito.be/ (doorklikken naar de bijlagen van Vlarem 1)

of via de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: https://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving

- of via http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren

Procedures

Van een melding klasse 3 wordt akte genomen door de vergunning verlenende overheid. In principe mag je de dag na de melding starten; je moet niet wachten op de akte.
Voor een milieuvergunning ligt het anders: je moet wachten op de vergunning.
Klik hier voor een schema: procedure klasse 1 - procedure klasse 2

Kosten

Aan het aanvragen van een milieuvergunning zijn kosten verbonden. Voor een aanvraag klasse 1 en 2 moet je vooraf een dossiertaks betalen aan de Vlaamse Overheid, en achteraf een taks aan de stad Ronse. Klik op  dossiertaks voor meer info of contacteer de milieudienst milieu@ronse.be of 055/23.27.75.

 

Natuurvergunning

Juridische achtergrond

Het natuurdecreet  – het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, en latere wijzigingen - en het vegetatiebesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het natuurdecreet van 21 oktober 1997, en latere wijzigingen - zijn de basis voor het systeem van natuurvergunningen.

Voor welke ingrepen is een natuurvergunning nodig?

Dat is niet altijd eenvoudig te bepalen. Soms heb je een natuurvergunning nodig, maar het kan ook dat er stedenbouwkundige vergunning nodig is; dan moet je geen natuurvergunning aanvragen op voorwaarde dat er een advies is van het Agentschap Natuur & Bos.
De natuurvergunning wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen.

Procedures en formulieren

Download hier het formulier natuurvergunning.

Procedure natuurvergunning   

- onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid (binnen 14 dagen)
- openbaar onderzoek met aanplakking (10 dagen) - enkel voor wijziging waterhuishouding
- uitspraak binnen 3 maanden na datum verzenden bericht ontvankelijkheid (geen uitspraak = natuurvergunning geweigerd)
- beoordelingscriteria:

1.  bestaande toestand van de natuur ongeacht de bestemming van het gebied

2.  huidige toestand van de vegetaties of de KLE

3.  maatregelen tot herstel en ontwikkeling van habitats en ecosystemen

4.  abiotische elementen

5.  motivatie ! 

- beslissing wordt bekendgemaakt (30 dagen)

 

Kapmachtiging bosdecreet

Juridische achtergrond 

Het bosdecreet van 13 juni 1990 en latere wijzigingen.

Wanneer moet je een kapmachtiging in het kader van het bosdecreet aanvragen? 

Een kapmachtiging voor bos wordt verleend door het Agentschap Natuur en Bos.
Als de kappingen voorzien zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan, mogen ze onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn ze niet meldingsplichtig. Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos die niet leiden tot ontbossing moet een machtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De aanvraag voor kappingen in privé-bos gebeurt via een formulier dat te dowmloaden is op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos http://www.natuurenbos.be/. Het Agentschap beslist binnen de zestig dagen.

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk worden gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Bij een kapping om sanitaire redenen moet de kapping en de motivering ervan minstens veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping schriftelijke aan het Agentschap voor Natuur en Bos worden meegedeeld.
Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het Agentschap voor Natuur en Bos voorleggen.

meer info: http://www.natuurenbos.be/

 

Omgevingsvergunning: vanaf februari 2017

Vóór Vlarem van kracht werd (1992), werden exploitatievergunningen (uitbatingsvergunningen) verleend volgens het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming). Voor het lozen van afvalwater moest een aparte lozingsvergunning aangevraagd worden. In 1991 werd dit systeem vervangen door het Vlarem. Het lozen van afvalwater werd een onderdeel van de milieuvergunning. Eind de jaren '90 van vorige eeuw werd ook de vergunning voor het winnen van grondwater opgenomen in de milieuvergunning.

De volgende stap is het harmoniseren van een milieuvergunningsaanvraag en bouwaanvraag in 1 dossier, de "omgevingsvergunning".  Vanaf 23/2/2017 wordt de omgevingsvergunning ingevoerd. In sommige gevallen wordt nog de oude procedure milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning gevolgd. Neem contact op met onze dienst omgeving voor meer informatie.

Info : http://www.lne.be/themas/vergunningen/omgevingsvergunning

 

Laatste update 01 feb 2017

Milieu

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055 23 27 75
E: milieu@ronse.be

 

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download