Woonraad Ronse

Functie woonraad

Het is de bedoeling dat de stedelijke woonraad op vraag van het stadsbestuur en/of op eigen initiatief :

  • Advies geeft over alle aangelegenheden van het woonbeleid
  • Overlegt met andere inspraakorganen, maatschappijen, verenigingen en besturen
  • Inspraak van inwoners van Ronse stimuleert en bevordert
  • Activiteiten organiseert

 

Daarnaast zal de woonraad :

  • Toezien op het uitvoeren van de adviezen die de woonraad geeft na goedkeuring van het College
  • Overleg plegen met het College en het Vast Bureau van het OCMW
  • De 'voorzitter van de woonraad' verkiezen (uit de stemgerechtigde leden)
  • Werkgroepen oprichten die belast worden met de uitwerking van adviezen inzake huisvesting
  • Bijkomende vergaderingen van de woonraad bijeenroepen wanneer hierom gevraagd wordt.

 

Er wordt geopteerd voor een eerder kleine groep leden binnen de woonraad opdat deze flexibel zou kunnen inspelen op woonvragen. Iedereen kan zich hierbij kandidaat stellen als lid. De leden worden uit de kandidaten aangeduid door de gemeenteraad. Dit gekozen lid zal stemrecht hebben. Een minimum vertegenwoordiging ligt vast. Er zal minimaal 3 maal per jaar worden samengekomen.

Meer info

- Werking en samenstelling van de Woonraad : Klik hier.
- Huisvestingsambtenaar van de stad : 055/232 773 - huisvesting@ronse.be  

 

Laatste update 07 dec 2015

Online aanvragen vastgoedinformatie

Vraag online informatie over bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond.

 

Omgevingsloket


Dien hier online je digitale bouwaanvraag in.

 

Premies "Wonen"

Een overzicht van alle premies bij thema's zoals "wonen", "milieu" en "water".

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse

 

Download