Documenten en afschriften

Je kan op de dienst bevolking terecht voor het aanvragen van diverse documenten :


Uittreksel uit het bevolkingsregister

Op de dienst bevolking kan je terecht voor het afhalen van getuigschriften en uittreksels uit het bevolkingsregister die je nodig hebt voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...)

Werkwijze
De aanvraag door jezelf, een wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...) kan schriftelijk of aan het loket gebeuren.

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

De uittreksels kan je persoonlijk afhalen aan het loket, schriftelijk aanvragen of online via onderstaande webformulieren :

- Aanvraagformulier burgerlijke stand : akte van geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden

- Aanvraagformulier dienst bevolking : attest van woonst, samenstelling gezin, nationaliteitsverklaring 

 

Uittreksel uit het strafregister 

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat eventuele strafrechtelijke veroordelingen van de betrokken persoon - de ‘aanvrager’ - vermeldt. Vroeger kende men dit document als een ‘attest van goed zedelijk gedrag’ of een ‘bewijs van goed gedrag en zeden’.

Als burger mag je een uittreksel uit het strafregister aanvragen bij het bestuur van de stad of gemeente waar je in de bevolkingsregisters ingeschreven bent. Daarvoor moet je je persoonlijk bij de dienst Bevolking aanmelden. Vergeet daarbij je identiteitskaart niet. In de meeste gevallen kun je het document onmiddellijk mee naar huis nemen.

Meer informatie en online aanvragen

Aanvraagfomulier voor werkgevers, verenigingen of organisaties. 
De werkgever, vereniging of organisatie, die een uittreksel uit het strafregister vraagt aan de persoon die zich wil aansluiten bij een vereniging of organisatie, dient hiervoor een aanvraagformulier te gebruiken. Op dit formulier kan hij het type van uittreksel aanduiden. Het is belangrijk dat de werkgever, vereniging of organisatie het juiste type aanduidt, aangezien elk type uittreksel slechts de informatie bevat die relevant is voor die activiteit. Meer info, alsook het aanvraagformulier kan je hier vinden. 

 

Afschriften 

Het eensluidend verklaren van afschriften van documenten en andere officiële stukken gebeurt bij de dienst bevolking.

Bij de aanvraag moeten zowel het origineel document als een kopie ervan voorgelegd worden. De afschriften van uittreksels uit de akten van de Burgerlijke Stand, notariële akten, vonnissen en arresten kunnen niet voor eensluidend verklaard worden.

 

Afstand van organen 

Iedereen komt bij wet in aanmerking voor het afstaan van organen. De wet voorziet dat men hierover zijn uitdrukkelijke toestemming kan geven of verzet tegen kan aantekenen.

Deze dienst is gratis. Je kan hiervoor terecht bij de dienst bevolking. Je moet daarbij drie documenten invullen waarvan 1 exemplaar voor jou is. Deze verklaring wordt bijgevoegd in je dossier van het rijksregister. Bij overlijden kan dan vastgesteld worden wat je wens was.

Op elk moment kan deze verklaring weer gewijzigd worden door een nieuwe verklaring af te leggen en te ondertekenen.

Voor meer informatie en het downloaden van formulieren : www.beldonor.be

 

Erfrechtverklaring

Erfrechtverklaringen worden niet meer afgeleverd. Een attest van erfopvolging kan je aanvragen bij de dienst "Registratie en Domeinen", Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde. Tel. 0257/530 30 (9u tot 12u), Fax. 0257/979 46, E-mail: rzsj.registratie.oudenaarde@minfin.fed.be

 

Euthanasieverklaring

In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.

Wilsverklaring
Je kan je wil over het levenseinde en eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma. In een wilsverklaring kan een nog wilsbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem euthanasie toe te passen. Een wilsverklaring is geldig als ze is:

- opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
- opgesteld of bevestigd minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
- opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden (Dus 1 van de 2 getuigen mag geen erfgenaam zijn!)

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen. De patiënt kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

Hier vind je de link voor het downloaden van de nodige documenten:
http://www.health.belgium.be/nl/euthanasie-int 

Moet een wilsverklaring euthanasie officieel worden geregistreerd?
Neen, dat moet niet. In de Belgische wet staat dat je een wilsverklaring euthanasie kan laten registreren bij het gemeentebestuur maar dat zoiets niet verplicht is. De wilsverklaring komt dan via het gemeentebestuur in een databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid terecht. Artsen hebben permanent toegang tot deze databank. Een arts van een patiënt die onomkeerbaar buiten bewustzijn is, moet die databank dan raadplegen om na te gaan of er een wilsverklaring euthanasie van die patiënt voorhanden is.

 

Laatste wilsbeschikking

Iedere inwoner kan zijn laatste wilsbeschikking inzake wijze van teraardebestelling (begraven of crematie) schriftelijk laten vastleggen op de dienst bevolking.

 

Militie

Het militiegetuigschrift wordt afgeleverd door de dienst bevolking van de woonplaats. Je kan een militiegetuigschrift bekomen aan de hand van de identiteitskaart, het militieboekje of het bewijs met de beslissing betreffende de laatste militietoestand.

De aanvraag van het militiegetuigschrift-stamboekuittreksel voor het pensioendossier moet worden gericht aan:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise, Centrale Dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 11140 Brussel 

T 02-441 83 28, Fax 02-443 96 77, e-mail
dghr.hrgan@mil.be

 

Studietoelagen

De formulieren voor het bekomen van studietoelagen voor het secundair of het hoger onderwijs, moeten gedeeltelijk door een aantal stadsdiensten worden ingevuld. De nationaliteit van de aanvrager moet worden bevestigd door de dienst bevolking.

 

Wettigen handtekening

Om de echtheid van een handtekening te bewijzen, wordt in een aantal gevallen een wettiging of legalisering van een handtekening gevraagd. Je hebt hierbij zeker je identiteitskaart nodig.
 

Dienst Bevolking
Stadhuis - gelijkvloers
Grote Markt 12, 9600 Ronse
T : 055/232 787
F : 055/232 790
E : bevolking@ronse.be.

 

Laatste update 04 jul 2017

Burgerzaken

Katrien Fourneau

Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 787
F: 055/232 790
E: bevolking@ronse.be

 

Openingsuren Burgerzaken

Klik hier voor de openingsuren

 

Online aanvragen van documenten

Vraag online uittreksels of afschriften aan van documenten bij de dienst bevolking en burgelijke stand. 

 

Uittreksel strafregister

Vraag via dit webformulier online een uittreksel aan uit het strafregister ("getuigschrift van goed gedrag en zeden")

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Download