Spontaan solliciteren

Spontane sollicitaties en schriftelijke kandidaturen voor vacatures worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse.  Spontane sollicitaties worden voor de duur van ongeveer 1 jaar bijgehouden. Openstaande vacatures worden steeds ter kennis gebracht door middel van een aankondiging in de regionale en/of lokale pers, via de WIS-vacaturebank van de VDAB en via de website van de stad Ronse. We raden je dan ook aan om deze bronnen regelmatig te raadplegen.

Hier vind je een sollicitatieformulier dat je ingevuld kan mailen naar personeelsdienst@ronse.be

Bij de personeelsdienst (zie rechts) kan je terecht met al jouw vragen over vacante betrekkingen binnen het stadsbestuur.

Meer uitleg over de tewerkstellingsmaatregelen

-     startbaan
-     activa
-     dienstencheques 

Aan welke voorwaarden moeten de jongeren voldoen voor een startbaanovereenkomst?

Drie categorieën komen in aanmerking:

1.     de jongere is minder dan 26 jaar oud.

2.     de jongere van buitenlandse afkomst die is ingeschreven als werkzoekende en 
        minder dan 26 jaar oud is.
        Een persoon van buitenlandse afkomst is:
        -     ofwel de persoon die niet de nationaliteit bezit van een lidstaat van de Europese Unie;
        -     ofwel de persoon waarvan ten minste één van de ouders niet de nationaliteit bezit van een
               lidstaat van de Europese Unie (of niet bezat indien deze persoon al overleden is);
        -     ofwel de persoon waarvan ten minste twee van de grootouders niet de nationaliteit bezitten van
              een lidstaat van de Europese Unie (of niet bezaten indien deze personen al overleden zijn).
              Momenteel maken de volgende landen deel uit van de Europese Unie: België, Bulgarije,
              Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië,
              Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen,
              Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden;

3.     de jongere met een handicap die is ingeschreven als werkzoekende en minder dan 26 jaar oud is. 
       Een persoon met een handicap is een persoon die als dusdanig ingeschreven is bij:
       -     ofwel het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH),
       -     ofwel l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées (AWIPH),
       -     ofwel le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées,
       -     ofwel de Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer
             Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge.

Opmerking: hoewel de jongere van buitenlandse afkomst en de gehandicapte jongere los van zijn
afkomst of zijn handicap ook al in aanmerking komt voor een SBO (hij is immers geen 26 jaar en
ingeschreven als werkzoekende), is het belangrijk het onderscheid te maken. Jongeren behorend tot
één van deze twee specifieke doelgroepen, tellen immers dubbel voor het vervullen van de
startbaanverplichtingen. Bovendien openen ze het recht op versterkte RSZ-bijdrageverminderingen
indien ze laaggeschoold zijn en kunnen ze eventueel gerechtigd zijn op een geactiveerde
wachtuitkering (werkuitkering) die de werkgever van het nettoloon in mindering mag brengen.

Wat verstaat men onder "ingeschreven zijn als werkzoekende"?
Het is niet vereist dat de werknemer ingeschreven is als “niet werkend” werkzoekende. Hij kan in de loop van een tewerkstelling (al dan niet SBO) ingeschreven worden en dus aan de voorwaarden voldoen om bij een volgende tewerkstelling aangeworven te worden in het kader van een SBO.
Het is evenmin vereist dat de jongere als werkzoekende ingeschreven is in België, hij kan ingeschreven zijn in gelijk welk land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, ongeacht de nationaliteit van de jongere.
Belangrijke opmerking: de jongere moet ingeschreven zijn vóór hij in dienst treedt in het kader van de SBO. Een jongere die op het ogenblik van die indiensttreding niet ingeschreven is, maar pas in de loop van de tewerkstelling met SBO, voldoet NIET aan de voorwaarde. Regularisatie is NIET mogelijk.
Een jongere die vóór de eerste januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt, in dienst was getreden en vanaf die eerste januari een startbaankaart vraagt (zie: “Wanneer KUNNEN werknemer en werkgever GEEN startbaankaart aanvragen?” eerste streepje), moet evenwel niet ingeschreven zijn als werkzoekende.

Welke werknemers komen in aanmerking voor siné contracten ?
Om een werknemer tewerk te stellen in het kader van deze maatregel moet u een langdurig werkloze aanwerven, dat wil zeggen dat de werknemer bij zijn indiensttreding niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (of gelijkgesteld) is én:
-     indien hij jonger is dan 45 jaar:
-     ten minste 312 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen heeft genoten in het zesdagenstelsel
      of zich in een gelijkgestelde situatie bevond, in de loop van de maand van de indiensttreding en
      de 18 kalendermaanden daaraan voorafgaand;
-     ten minste 624 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen heeft genoten in het zesdagenstelsel of
      zich in een gelijkgestelde situatie bevond, in de loop van de maand van de indiensttreding en de
      36 kalendermaanden daaraan voorafgaand;
-     indien hij 45 jaar is of ouder: ten minste 156 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen heeft
      genoten in het zesdagenstelsel of zich in een gelijkgestelde situatie bevond, in de loop van de
      maand van de indiensttreding en de 9 kalendermaanden daaraan voorafgaand.

Periodes gelijkgesteld met vergoede werkloosheidsperiodes:
-     De periodes van arbeidsongeschiktheid (met betaling van een ziekte- of invaliditeitsuitkering)
      gelegen in een periode van volledige werkloosheid;
-     De periodes van hechtenis of gevangenzetting gelegen in een periode van volledige werkloosheid;
-     De periodes van tewerkstelling in toepassing van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8/7/1976
      betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
-     De periodes als rechthebbende op maatschappelijke integratie, in toepassing van de wet van
      26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
-     De periodes van toekenning van financiële sociale bijstand, toegekend aan personen van
      buitenlandse nationaliteit ingeschreven in het vreemdelingenregister en die omwille van hun
      nationaliteit geen recht hebben op maatschappelijke integratie;
-     De tewerkstellingsperiodes bij een werkgever behorend tot de doelgroep van de sociale
      inschakelingseconomie (zie hierboven) in het kader van een regionaal wedertewerkstellings-
      programma (bv. GECO, DAC...);
-     De tewerkstellingsperiodes in een doorstromingsprogramma (DSP);
-     De tewerkstellingsperiodes in dienstenbanen;
-     De periodes gedekt door vakantiegeld gelegen in een periode van volledige werkloosheid;
-     De periodes van wederoproeping onder de wapens, gelegen in een periode van volledige
      werkloosheid;
-     De periodes van wachttijd die het recht openen op wachtuitkeringen, tijdens dewelke de
      werkzoekende niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst onderworpen aan de sociale
      zekerheid der werknemers;

Opgelet : de periodes van wachttijd gelegen tussen het einde van de lessen en 1 augustus worden, in principe, niet in aanmerking genomen voor de jongere van minstens 18 jaar.
NB: De periodes deeltijdse arbeid tijdens dewelke de werknemer een inkomensgarantie-uitkering heeft ontvangen, zijn niet gelijkgesteld.

Opmerking : een tewerkstelling
-     in het kader van artikel 78 van het K.B. van 25.11.1991 (tijdens dewelke de werknemer werkloos-
      heidsuitkeringen blijft ontvangen);
-     in het kader van het voornoemde artikel 60, §7;
-     in het kader van een DSP;
-     in het kader van de dienstenbanen;
-     of in het kader van een regionaal wedertewerkstellingsprogramma
kan omgezet worden in een SINE-tewerkstelling op voorwaarde dat de vereiste werkloosheidsduur (inclusief gelijkgestelde periodes) is bereikt. In dat geval moet betrokkene niet effectief uitkeringen aanvragen als volledig werkloze (hij moet wel theoretisch kunnen worden beschouwd als een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze), maar enkel zijn nieuwe arbeidsovereenkomst (of de bijlage) indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Wat zijn de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden om in activa verband te kunnen worden aangesteld?
a.     U bent minder dan 45 jaar én
       ingeschreven als niet werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
       op het ogenblik van de indienstneming of het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart én
       gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 kalendermaanden
       of
       minstens 24 maanden tijdens de laatste 36 kalendermaanden
       of
       minstens 36 maanden tijdens de laatste 54 kalendermaanden
       of
       minstens 60 maanden tijdens de laatste 90 kalendermaanden
       voorafgaand aan de indienstneming of aanvraag van de kaart ingeschreven als niet werkend
       werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
b.     U bent 45 jaar of ouder en
       ingeschreven als niet werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
       op het ogenblik van de indienstneming of het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart én
       gedurende minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 kalendermaanden,
       of
       minstens 12 maanden in de laatste 18 kalendermaanden,
       of
       minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 kalendermaanden
       voorafgaand aan de indienstneming of aanvraag van de kaart, ingeschreven als niet werkend
       werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving als werkzoekende;
de voornaamste zijn :
-     periodes van volledige vergoede werkloosheid (in het voltijdse of vrijwillig deeltijdse stelsel)
-     periodes van tewerkstelling in een doorstromingsprogramma (DSP) of in een erkende arbeidspost
-     periodes van tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma (bv. GECO of DAC)
-     periodes van genot van het leefloon
-     periodes vergoed door de ziekte- of invaliditeitsverzekering gesitueerd in een periode van
      inschrijving als werkzoekende of uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid of in een
      arbeidsperiode die zelf gelijkgesteld wordt (bv. DSP) (voor meer info: raadpleeg het aanvraag-
      formulier C63 werkkaart, punt III, B).
Opmerking: wanneer hierboven wordt gesproken over (9, 18, 27, 36, 54 of 90) kalendermaanden,
voorafgaand aan de datum van indienstneming (of van aanvraag van de werkkaart), betekent dit de
maand van die indienstneming (of die aanvraag) én de (9, 18, 27, 36, 54 of 90) kalendermaanden
die daaraan voorafgaan.
Voorbeeld:
een werkgever wenst u in dienst te nemen vanaf 13 januari 2003. Hij wil gebruik maken van het plan
ACTIVA. U moet bijvoorbeeld 12 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende (of gelijk-
gestelde periodes) aantonen in een periode van 18 kalendermaanden. Deze periode van 18 kalender-
maanden vangt aan op 1 juli 2001 om te eindigen op 12 januari 2003.
Opmerking: u moet aan andere (soms bijkomende) voorwaarden voldoen wanneer u als preventie-
en veiligheidspersoneel in dienst wordt genomen door een gemeente. Lees ter zake het infoblad
“Het Plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel)”. U kan dit infoblad bij het werkloosheids-
bureau van de RVA krijgen of downloaden van de site van de RVA (http://www.rva.be/ > Documentatie
> Infobladen > Werkgevers > Tewerkstelling > Activa).


Dienstencheques : principe
Iedereen komt in aanmerking voor een betrekking in het dienstencheque-systeem. Wat u vroeger
deed, speelt geen enkele rol.
U kunt bijvoorbeeld werken in het dienstencheque-systeem indien:
-     u werkloosheidsuitkeringen ontvangt of een leefloon van het OCMW;
-     u thuis bent, niet buitenshuis werkt en geen uitkeringen ontvangt;
-     u deeltijds werkt en meer uren wil presteren of gewoon iets anders wil doen;
-     u reeds gelijkaardige activiteiten verricht in het PWA-systeem;
-     u in het zwart werkt: via de dienstencheques kunt u uw zwartwerk regulariseren (zie verder in
      dit infoblad). Buitenlandse werknemers die in het dienstencheque-systeem willen werken, moeten
      echter voldoen aan de wetgeving inzake de vreemdelingen en de tewerkstelling van buitenlandse
      arbeidskrachten.
Beperkingen
-     IBO: u mag geen dienstencheque-activiteit uitoefenen in het kader van een individuele beroeps-
      opleiding in een onderneming. U moet immers een arbeidsovereenkomst hebben om in het
      dienstencheque-systeem te werken. U mag de twee systemen (IBO en dienstencheques) niet
      cumuleren voor dezelfde uren. U mag wel deeltijds werken in het dienstencheque-systeem en
      daarnaast een individuele beroepsopleiding volgen in een onderneming.
-     GESCO, APE en Sociale maribel: u mag een dienstenchequebaan niet cumuleren met deze
      tewerkstellingsmaatregelen.
-     Artikel 60, § 7 van het OCMW: een werknemer aangeworven via artikel 60, § 7 van de wet op
      de OCMW's, mag niet betaald worden met dienstencheques. Dit cumulatieverbod is van toepassing
      op alle aanwervingen vanaf 1 januari 2007. Werknemers artikel 60, § 7 die voor 1 januari 2007 al
      in het dienstencheque-systeem werkten, mogen hun lopende arbeidsovereenkomst verderzetten,
      voor de tijd die nodig is om hun recht op sociale uitkeringen te openen.

Laatste update 19 jan 2016

Personeelsdienst

Ann Hemberg

Stadhuis - 2e verdieping
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 719
E: personeelsdienst@ronse.be

 

Maatwerkplan Ronse

Lees het "Maatwerkplan" van de stad Ronse.

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Klik hier voor meer informatie over vacatures aan de stad.

 

Ervaring telt !


Voor heel wat beroepen bestaat nu de mogelijkheid om je ervaring te bewijzen met het "Ervaringsbewijs". Ervaring telt!

 

Download

 

Organogram

Organogram van het stadsbestuur Ronse