Openbaarheid van bestuur

Het stadsbestuur is onderworpen aan de wetgeving in verband met "Openbaarheid van bestuur". De openbaarheid van bestuur is op twee pijlers gebaseerd: de actieve en de passieve openbaarheid.

"Actieve openbaarheid" betekent dat het stadsbestuur zelf het initiatief neemt om de burgers te informeren. Het stadsebestuur doet dit onder meer door de uitgave van een jaarlijks informatiemagazine en een driemaandelijks stadsmagazine.

De "Passieve openbaarheid" legt aan het bestuur vooral de verplichting op om toegang tot bestuursdocumenten te verlenen. Toegang betekent bestuursdocumenten kunnen raadplegen of er een afschrift van kunnen krijgen. Dit gebeurt enkel op een uitdrukkelijke vraag van de burger. Het initiatief ligt hierbij dus niet bij het stadsbestuur maar bij de betrokkene. Vandaar de naam "Passieve openbaarheid".

 

Passieve openbaarheid van bestuur

Inzage bestuursdocumenten 

Het bestuur van een gemeente of stad is in principe openbaar. Elke burger heeft dan ook recht op inzage in de manier waarop de stad bestuurd wordt en kan hiertoe de nodige documenten opvragen. Uiteraard zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over onafgewerkte dossiers of de schending van privacy in gevaar is. Om inzage, uitleg of een afschrift van een bestuursdocument te krijgen, richt je een schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en schepenen, met duidelijke vermelding van de betrokken aangelegenheid en (indien mogelijk) de betrokken bestuursdocumenten.

De kostprijs (voor grote documenten) werd vastgelegd in een retributiereglement.  

Agendapunten gemeenteraad

Inwoners hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten inschrijven en om deze agendapunten tijdens de zitting van de gemeenteraad te komen toelichten.

Om een voorstel geldig te laten agenderen moet het verzoek gesteund zijn door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar. Zowel de aanvrager als alle ondertekenaars moeten inwoners zijn van de stad, gedomicilieerd in Ronse.

Het reglement en de nodige documenten kan je hier downloaden. 

Verzoekschriften

Een verzoek is een vraag aan een orgaan van de stad om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. Iedereen heeft het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de stad Ronse. Een verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend.

Organen van de stad zijn: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de stadssecretaris en elk ander orgaan van de stad dat als overheid optreedt.

Het reglement kan je hier nalezen. 

 

Actieve openbaarheid van bestuur 

Het stadsbestuur probeert de burger op verschillende manieren te informeren over het beleid, evenementen, activiteiten of contactinformatie. De belangrijkste kanalen zijn hierbij :  

  • jaarlijks informatiemagzine "Ronse uw Stad". (Download hier de digitale versie 2014.)
  • driemaandelijks stadsmagazine INzicht
  • wekelijkse stadsberichten in de lokale weekbladen De Streekkrant en Rondom
  • de website www.ronse.be
  • berichten op facebook en Twitter (@inforonse)
  • wekelijks persbericht naar de lokale pers
  • persconferenties naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen

 

Informatie en vragen over "Openbaarheid van bestuur"

Voor al je vragen omtrent "Openbaarheid van bestuur" kan je terecht bij

 

 

Bestuurs-administratie

Stadhuis - 1ste verdieping
Grote Markt 12
9600 Ronse

T: 055/232 713
F: 055/232 718
E: bestuursadministratie@ronse.be  

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.

 

Geoloket.Ronse


Klik door naar Geoloket.Ronse