Vrijwilliger bij de brandweer

De brandweer van Ronse is steeds op zoek naar vrijwillig brandweerpersoneel. Om in aanmerking te komen als vrijwillig brandweerman moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen en moeten je slagen in een aantal fysische en mondelinge proeven. Na deze eerste selectie volgt dan een opleidingsstage van jaar.

 

 

 

 

De aanwervingsvereisten voor de graad van brandweerman 

1.  Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.

2.  Woonachtig zijn, uiterlijk zes maanden na het einde van de stage, in de gemeente waar de
      brandweerdienst gevestigd is, of binnen een straal van 6 km, waarvan de brandweerkazerne
      het beginpunt is.
      Een lid van de brandweer dat niet voldoet aan de woonplaatsverplichting maar toch over de
      mogelijkheid beschikt om binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de
      brandweerkazerne te bereiken, kan aan de gemeenteraad een afwijking op de woonplaats-
      verplichting vragen.
      De gemeenteraad kan, rekening houdend met de omstandigheden van het individueel geval
      een afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan.

3.  Ten minste 18 jaar zijn.

4.  Ten minste 1,60 m groot zijn.

5.  Een uittreksel uit het strafregister, afgeleverd sedert maximum 3 maanden, voorleggen.

6. In orde zijn met de dienstplichtwetten, voor zover de betreffende kandidaat onder
      de dienstplichtwetgeving valt.

7. Lichamelijk geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek dat altijd voorafgaat aan 
      de proeven inzake lichamelijke geschiktheid en selectie.
      De kandida(a)t(en) dien(t)(en) hiertoe – te eigen laste – een medisch attest te overhandigen.
      Dit onderzoek omvat :
      -     een algemeen somatisch onderzoek (algemeen uitzicht, littekens, verminkingen,
             misvormingen);
      -     een onderzoek van het voortbewegingsstelsel (skelet, gewrichten,spieren);
      -     een onderzoek van de hartvaten (hart, pols, bloeddruk, aderspat);
      -     een onderzoek van het ademhalingsstelsel (neus, keel, luchtpijp, longen);
      -     een onderzoek van het abdomen (buik, organen, breuken);
      -     een neurologisch onderzoek (Romberg, pupilreflexen, peesreflexen, cremasterreflexen,
             tremor);
      -     een onderzoek van het psychisme (algemeen gedrag, emotiviteit);
      -     een onderzoek van de endocriene organen (schildklier);
      -     een urineonderzoek (eiwit, suiker);
      -     een onderzoek van de gezichtsscherpte (met en zonder bril);
      -     een onderzoek van het gehoor.

8.  Slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid, zoals vermeld in artikel 9, 8°.
     Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend
     en gaan elke andere selectieproef vooraf.

9.  Slagen voor een mondelinge selectieproef.

Alle examenverrichtingen gebeuren in de Nederlandse taal.

De geslaagde kandidaten moeten een geneeskundig onderzoek ondergaan dat wordt verricht door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, onverminderd de bepalingen welke gelden inzake arbeidsgeneeskunde.
De indienstnemende overheid zal uit de lijst van de geslaagde en medisch gekeurde personen de kandidaat/kandidaten aanduiden die tot de stage wordt/worden toegelaten.
De laureaten die niet tot de stage worden toegelaten, worden in een wervingsreserve opgenomen waarvan de geldigheidsduur 1 jaar bedraagt.

 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de voorwaarden en de aanwervingsproeven?
Neem dan een kijkje in de infobrochure. Ondermeer alle fysische proeven staan er in uitgelegd.

Wat moet je doen om je kandidaat te stellen ?

Bij een oproep tot vrijwilliggers dienen de kandidaturen verstuurd te worden aan
de heer Burgemeester - Luc DUPONT,
Stadhuis, Grote Markt 12, 9600 Ronse

Dit schrijven moet vergezeld zijn van :
• een attest van goed gedrag en zeden (Secretariaat Politie, Grote Markt)
• een uittreksel uit de geboorteakte (Dienst bevolking - Stadhuis)
• en een militiegetuigschrift voor de mannelijke kandidaten (Dienst bevolking - Stadhuis).

Voor alle bijkomende inlichtingen kan je je wenden tot

Brandweerkazerne Ronse
Veemarkt 28, 9600 Ronse
Tel. 055/23.28.75
E-mail : brandweer@ronse.be

 

Laatste update 03 apr 2012

Brandweer Ronse

Noodnummer: 100 of 112

Veemarkt 28
9600 Ronse

T: 055 33 50 55 (Adm.)
F: 055 33 50 59
E: ronse@bvlar.be
W: www.bvlar.be

 

Ronse Winterlicht


ONTDEK HET PROGRAMMA

 

Vacatures

De stad Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers. Iets voor jou?

Bekijk hier de openstaande vacatures aan de stad.