Reglementen en verordeningen

De moderne aanplakbrief

De reglementen en verordeningen van de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen en van de burgemeester zelf worden (sinds 2014) bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De meeste recente vind je in onderstaande tabel. Helemaal onderaan de pagina vind je het archief (sinds 2014). 

In de tabel staat telkens een korte omschrijving van het reglement of de verordening met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de website bekendgemaakt werd. Via de link in de kolom 'onderwerp' kan je het reglement zelf raadplegen.

Alle bekendmakingen worden ook nog steeds uitgehangen aan het stadhuis. De aanplakbrieven blijven daar minstens twintig dagen hangen aan het aanplakbord.

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Reglement op de raadpleging van de stedelijke archieven van de Stad Ronse. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Overheidsopdracht "De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse". Goedkeuring van de wijziging van de indieningsdatum van de offertes. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Wijziging van het arbeidsreglement wegens aanpassing van de uurroosters van de sportmonitoren door toevoeging van deeltijdse uurroosters. Goedkeuring. Klik hier.  Gemeenteraad  06.03.2017  13.03.2017
Reglement betreffende camerabewaking in het Cultuurcentrum De Ververij en de buitenomgeving. Goedkeuring. Klik hier  Gemeenteraad  06.03.2017  13.03.2017
Stedelijk reglement voor vrijwilligers en losse medewerkers. Aanpassing en hervaststelling. Klik hier.    Gemeenteraad  06.03.2017  13.03.2017
Politiezone Ronse. 1) Kasnazicht. Toestand op 31 december 2016. Kennisname. 2) Begrotingsrekening dienstjaar 2016 en balans- en resultatenrekening dienstjaar 2016. Vaststelling. Klik hier  Gemeenteraad  24.04.2017  09.05.2017
Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Aanpassing. Klik hier  Gemeenteraad  29.05.2017  09.06.2017
Nieuwe Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. Goedkeuring. Klik hier  Gemeenteraad  29.05.2017  09.06.2017
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de Campus TIO³. Goedkeuring. Klik hier.  Gemeenteraad  03.07.2017  14.07.2017
Stad Ronse. Vaststelling van de jaarrekening 2016. Klik hier.  Gemeenteraad  03.07.2017  14.07.2017
Kerkenbeleidsplan van de Stad Ronse, opgemaakt in overleg met het Centraal Kerkbestuur Ronse, de diverse kerkfabrieken en de Stad Ronse. Goedkeuring. Klik hier.  Gemeenteraad  03.07.2017  14.07.2017
Overheidsopdracht "De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp en bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse". Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst. Klik hier.  Gemeenteraad  03.07.2017  14.07.2017
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Goedkeuring. Klik hier  Gemeenteraad  04.09.2017  11.09.2017
Politiezone Ronse. Politiebegroting 2017. Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en begrotingswijziging nummer 2, buitengewone dienst van het begrotingsjaar 2017. Vaststelling. Klik hier  Gemeenteraad  16.10.2017  27.10.2017
Belastingreglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand en afwijkend gebruik van de verwachte functie van commerciële ruimtes. Aanpassing. Klik hier Gemeenteraad   16.10.2017  27.10.2017
Stadsgebouw Hoge Winde. Afsluiten van een erfpachtovereenkomst tussen de Stad Ronse en Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius, vestigen van erfdienstbaarheden en overdracht van 2 percelen grond. Goedkeuring. Klik hier Gemeenteraad   16.10.2017  27.10.2017
Oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw Gezinszorg Ronse. Goedkeuring van de oprichting, de motivatienota en de ontwerpstatuten. Klik hier  Gemeenteraad  16.10.2017  27.10.2017
Oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4, en dit voor de exploitatie van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. vzw De Linde met als partners de stad Ronse samen met het OCMW Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw. Goedkeuring. Klik hier.  Gemeenteraad  23.10.2017  25.10.2017

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Handelspandenfonds. Goedkeuring van de verlenging van het reglement. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te Ronse. Goedkeuring van de verlenging van het reglement. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein. Aanpassing. Beslissing. Klik hier.  Gemeenteraad   24.04.2017  09.05.2017
Gemeentelijk subsidiereglement met betrekking tot het bebloemen van de panden in het commercieel centrum in het kader van het project "Ronse in de bloemen". Goedkeuring. Klik hier  Gemeenteraad  29.05.2017  09.06.2017
Engagementsverklaring van de Stad Ronse voor het bestrijden van oneerlijke concurrentie door sociale dumping, sociale fraude en discriminatie. Goedkeuring. Klik hier.  Gemeenteraad  03.07.2017  14.07.2017
Handelspandenfonds. Aanpassing van het reglement. Goedkeuring. Klik hier  Gemeenteraad 16.10.2017   27.10.2017
Pop-up reglement van de Stad Ronse. Goedkeuring. Klik hier  Gemeenteraad  16.10.2017  27.10.2017
Subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te Ronse. Aanpassing. Klik hier  Gemeenteraad  16.10.2017  27.10.2017

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Overheidsopdracht "Ontwerp, bouw en onderhoud van een nieuw zwembad voor de Stad Ronse". Goedkeuring van de drie ontwerpovereenkomsten, zijnde de ontwerp- en bouwovereenkomst, het onderhoudscontract en de driepartijenovereenkomst. Klik hier  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Stedelijk reglement betreffende het geven van zwemlessen door privé zwemlesgevers. Goedkeuring. Klik hier  Gemeenteraad  16.10.2017  27.10.2017

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP De Vrijheid. Voorlopige vaststelling. Klik hier  Gemeenteraad  29.05.2017  09.06.2017
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP De Vrijheid. Definitieve vaststelling. Klik hier  Gemeenteraad  16.10.2017 27.10.2017
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het commercieel centrum van de stad. Aanpassing. Klik hier  Gemeenteraad  16.10.2017  27.10.2017

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen. Aanpassing en hervaststelling. Klik hier.  Gemeenteraad  30.01.2017  07.02.2017
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort-Werkplaats in het kader van de gecoördineerde aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten. Klik hier  Gemeenteraad  24.04.2017  09.05.2017
Opmaak van een klimaatplan in het kader van het Burgemeestersconvenant en het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Goedkeuring. Klik hier.  Gemeenteraad  03.07.2017  14.07.2017

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
AR J. Bordetlaan, L. Pasteurlaan, O. Decrolylaan - vaste parkeerstroken. Klik hier.  College  5/09/2016  6/03/2017
AR parking Portois - laadpalen elektrische voertuigen. Klik hier.   College  27/06/2016  6/03/2017
AR Bredestraat - wijziging voorrangsregeling. Klik hier.  College  19/12/2016  6/03/2017
AR Uitbreiden zone 30 in zuidelijk stadsdeel. Klik hier.  College  19/12/2016  6/03/2017
AR Oude Leuzesesteenweg - inrichten als fietsstraat - instellen parkeerverbod. Klik hier  College  19/12/2016  6/03/2017
AR Broeke - tijdelijk invoeren zone 30. Klik hier.   College  19/12/2016 6/03/2017 
AR Portois parking - voorbehouden parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen. Klik hier.  College  27/06/2016  6/04/2017
 AR Sportzone parking - voorbehouden parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen. Klik hier.  College  19/12/2016  6/04/2017
 AR Floréal - instellen parkeerverbod thv. Florél 155 tot 169. Klik hier.  College  13/03/2017  2/10/2017
 AR Minderbroederstraat - instellen doorgangsverbod. Klik hier.  College  13/03/2017  2/10/2017
 AR H. Consciencestraat - aanbrengen gele belijning. Klik hier.  College  24/04/2017  2/10/2017
 AR Sint-Antonius parking - invoeren beperkt eenrichtingsverkeer. Klik hier.  College  24/04/2017  2/10/2017
 AR V. Lagachestraat - invoeren beperkt eenrichtingsverkeer. Klik hier.  College  24/04/2017  2/10/2017
 AR Wolvestraat - invoeren zone 30 tussen Glorieuxlaan en  Sint-Ambrosiusstraat. Klik hier.  College  20/06/2017  2/10/2017
 AR I.S. Maghermanlaan - invoeren parkeerverbod over 20m. Klik hier.  College  7/08/2017  2/10/2017
 AR V. Lagachestraat - Spinstersstraat. Klik hier.  College  7/08/2017  2/10/2017
 AR Molendam - aanbrengen zebrapad. Klik hier.  College  11/09/2017  2/10/2017
AR Ninoofsesteenweg - invoeren parkeerverbod. Klik hier.    College  11/09/2017  2/10/2017
 AR Ninovestraat - invoeren parkeerverbod. Klik hier.  College  11/09/2017  2/10/2017
 AR Grote Markt, Parking Familia, Dumoulin en Veemarkt - voorbehouden parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen. Klik hier.  College

7/07/2017 

 2/10/2017
 AR Loozebeekstraat - wijziging voorrangsregeling. Klik hier.  College  18/09/2017  2/10/2017
AR Ninoofsesteenweg - herinrichting wegvak. Klik hier.   College  18/09/2017

 2/10/2017 

 AR N. Annicqstraat 18 - voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Klik hier.  College  7/08/2017  2/10/2017
 AR Langeweg 47 - opheffen parkeerplaats voor personen met een handicap. Klik hier.  College  20/06/2017  2/10/2017
 AR Nachtegaalstraat 36 - voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Klik hier.  College  7/08/2017  2/10/2017
 AR Blauwesteen 81 - voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Klik hier.  College  11/09/2017  2/10/2017
       

 

Archief

- Reglementen en verordeningen 2014 - 2015 : klik hier
- Reglementen en verordeningen 2016 : klik hier

 

Laatste update 31 okt 2017