Citymarketingplan Ronse

Stadsbestuur geeft startschot citymarketing

Ronse timmert al enkele jaren hard aan de weg om de stad weer positief op de kaart te zetten. Met de lancering van het Strategisch Plan in 2006 werd alvast op beleidsmatig vlak de weg uitgestippeld die daarbij gevolgd moet worden. Een reeks van strategische projecten staan in de steigers of werden voltooid : De Stadstuin (De Kloef), het Ondernemerscentrum, de Ververij... Het realiseren van al deze projecten is echter niet voldoende om Ronse op de kaart te zetten.

Het beeld dat Ronse oproept heeft ook te maken met het imago van de stad en de communicatie rond het gevoerde beleid. Om dit alles op elkaar af te stemmen besloot het stadsbestuur om werk te maken van een Citymarketingplan. Hiervoor werd mee een beroep gedaan op het bureau Nelson NV. Na enkele maanden van bevraging, analyse en overleg presenteerde dit bureau een rapport aan het College. In de zitting van november 2009 werd dit Citymarketingplan door de Gemeenteraad goedgekeurd. Download hier het goedgekeurde "Citymarketingplan".

Het plan is opgebouwd rond twee speerpunten : "Ronse als groene en compacte stad" en "Ronse als energieke en creatieve stad". Deze speerpunten zijn de essentiële troeven en competenties van de stad Ronse en zijn de pijlers waarbinnen het toekomstig beleid moet gekaderd worden. Onderliggend wordt ook gewerkt aan het fundament waarop citymarketing is gebouwd, met name het fierheidgevoel bij de bevolking.

Beide speerpunten worden geconcretiseerd in belangrijke hefboomprojecten.
Ook rond communicatie en marketing worden concrete initiatieven voorgesteld.

Het Citymarketingplan dat Nelson NV voorlegt is geen strikt stappenplan, maar een breed ontwerp dat ruimte laat voor een aantal keuzes. Het stadsbestuur wil hierbij peilen naar de mening van de inwoners, de ondernemers en de bezoekers van de stad. Zo is het ontwerp ondermeer te raadplegen op de site van de stad Ronse en wil de stad ook een "denktank" oprichten die mee de inhoud en de uitvoering van het plan vorm zal geven.

Elke reactie op dit Citymarketingplan is steeds welkom op de communicatiedienst bij Erwin Huyghe via mail op communicatie@ronse.be of telefonisch op 055/23.28.04.

 

Citymarketing voor Ronse 

Voor Ronse is het van belang om grondig na te denken over de positionering die de stad wenst in te nemen in het huidige landschap van steden, gemeenten en regio's in Vlaanderen en Europa. Een Citymarketingplan is hierbij een belangrijke sleutel. Het tekent een kader uit voor het toekomstig beleid, acties en initiatieven en probeert het "Ronse van de toekomst" een gezicht te geven. Het Strategisch Plan blijft hierbij de basis voor het gevoerde beleid. Het Citymarketingplan moet dit beleid mee helpen communiceren en uitdragen naar de bevolking en de brede omgeving toe. Kortom, het "product" Ronse moet consequent vertaald worden in het "merk" Ronse.

In het plan formuleert Nelson adviezen en aanbevelingen op het vlak van Citymarketing voor de stad Ronse. Dit document kwam er niet zomaar. Bij de opmaak heeft Nelson zich gebaseerd op de input van talrijke partijen. Er werd een interne audit georganiseerd met als doel de inzichten en bekommernissen van het bestuur en de administratie te leren kennen. Deze werden aangevuld en verfijnd met de visies en opinies van experten en belangrijke actoren, de zogenaamde "bevoorrechte getuigen", op het vlak van vijf belangrijke domeinen : wonen, werken, vrije tijd, scholing en zorg. Ook een grondige persanalyse en een doorlichting van het huidige communicatiebeleid maakten deel uit van de voorbereiding.

Het voorgestelde Citymarketingplan bevat de strategische vertaling van al deze bevindingen en informatie en schetst hoe Ronse er in 2020 zou kunnen uitzien. Ronse heeft daarbij nood aan een duidelijke visie en een rechtlijnige communicatie hiervan. Ronse moet zich profileren op een manier waarbij de belangrijkste troeven beklemtoond worden. Twee belangrijke speerpunten moeten hierbij de hoeksteen vormen van het toekomstige beleid. Deze speerpunten zijn de verankering van de troeven en competenties van de stad Ronse en zijn de maatstaf waartegen het toekomstig beleid moet afgewogen worden.

 

Groene en compacte stad

Onder de vlag "Groen en compacte stad" zal Ronse zich positioneren als een stad op mensenmaat in een groene leefomgeving. Ronse beschikt over een compact stadscentrum met verschillende voorzieningen op wandelafstand. Ronse als groene stad profileren betekent eveneens het doorweven van de diverse stadsprojecten met groene zones en ontspanningsplekjes. Ook aandacht voor duurzaamheid en een doordachte ruimtelijke-visuele structuur moeten van Ronse een aangename stad maken, evenals aandacht voor fietsers, het stimuleren van verblijfstoerisme enz.

 

Energieke en creatieve stad

Ronse moet ook een stad zijn waar ruimte is en waar ruimte gecreëerd wordt voor creativiteit en dynamiek en waar zowel bestuur als private actoren een ondernemersmentaliteit tentoonspreiden. Innovatieve economie kan hierbij een belangrijke trekkersrol spelen. Ook de centrumontwikkeling van Ronse moet creatief aangepakt worden en de motor zijn van een nieuwe dynamiek. Het historisch centrum kan verder in de kijker gezet worden door het ontwikkelen van een geïntegreerde visie rond "De Vrijheid". Ook andere uitingen van cultuur en ontspanning kunnen Ronse als energieke en creatieve stad benadrukken.

 

Fierheidgevoel

Bijkomend heeft Ronse de opdracht om blijvend werk te maken van het fierheidgevoel en een positieve attitude bij de eigen inwoners. Dit vormt de basis voor een geslaagd Citymarketingproces en loopt als rode draad doorheen het plan.

 

Hefboomprojecten

Bij elk van deze speerpunten worden een aantal hefboomprojecten geformuleerd. Projecten die kaderen binnen deze speerpunten en die de positie van Ronse kunnen versterken. Een aantal van deze projecten staan al op stapel, over andere projecten dient nog beslist te worden.
Onder "Groene en compacte stad" zijn projecten terug te vinden zoals de aanleg en heraanleg van stadsparken, de verfraaiing en heraanleg van de invalswegen, het nieuwe cultuurcentrum De Ververij, het woonproject De Stadstuin (De Kloef), de opmaak van een masterplan voor de recreatiezone met aandacht voor ecologie" enz.
Ronse als "Energieke en creatieve stad" kan dan weer blijken uit projecten zoals de herbestemming van Campus Delghust als incubatiecentrum rond textiel, de oprichting van een duurzaam bedrijventerrein, een actieplan rond de herinrichting van het historisch centrum, de organisatie van evenementen rond wielrennen, het uitbouwen van het ondernemerscentrum op de site Delbar enz.

 

Logo en baseline

Dit alles kan perfect gecommuniceerd worden aan de hand van het huidige logo en baseline. Enkel een kleine restyling van het logo dringt zich op. De baseline "Ronse, stad met uitzicht" wordt immers als heel positief ervaren en dekt ook perfect de lading. Ronse is niet enkel een stad met uitzicht op de omringende groene heuvels maar kan tevens uitzicht bieden op de verwezenlijking van diverse doelstellingen op het vlak van wonen, werken, vrije tijd en zorg. Wel dient gewerkt te worden aan een eenduidig communicatiebeleid. Intern door de opmaak en de naleving van een duidelijke huisstijl en extern door het ontwikkelen van enkele prikkelende citymarketing-promo-campagnes en het voeren van een actief PR-beleid.

 

Verdere stappen

Met de presentatie van dit plan zit de taak van Nelson er voorlopig op. Het is nu aan het stadsbestuur om met dit document aan de slag te gaan. In eerste instantie zullen immers nog een aantal keuzes moeten gemaakt worden. Keuzes wat betreft mogelijke hefboomprojecten en acties op het vlak van communicatie.

Het stadsbestuur zal niet enkel intern dit document grondig uitwerken, maar wil ook graag de insteek van haar externe partners en de brede bevolking. Zo is het ontwerp online te raadplegen op de website van de stad Ronse en kan elke burger zijn opmerkingen en suggesties opsturen. Om op een meer gestructureerde manier te werk te gaan wil het stadsbestuur ook een denktank oprichten die mee over dit ontwerp nadenkt en voorstellen formuleert. In deze denktank zullen onder meer de "bevoorrechte getuigen" uitgenodigd worden. Nadien zal deze denktank de uitwerking van het plan mee opvolgen. 

Niet enkel inhoudelijk dienen nog keuzes gemaakt te worden. Ook dient nog verder bekeken te worden hoe de uitwerking van dit plan structureel kan vastgelegd worden binnen de werking van het stadsbestuur. De oprichting van de denktank is hier bijvoorbeeld één element van.

Mede op basis van al deze feedback werd verder gewerkt worden aan een definitief Citymarketingplan. Het stadsbestuur keurde dit plan in het najaar van 2009 goed. Dit moet het startschot geven voor een doorgedreven Citymarketingbeleid de komende jaren.

 

Laatste update 03 apr 2012